ἠρώτησεν
Englishman's Concordance
ἠρώτησεν (ērōtēsen) — 6 Occurrences

Luke 5:3 V-AIA-3S
GRK: ἦν Σίμωνος ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ
NAS: was Simon's, and asked him to put
KJV: Simon's, and prayed him
INT: was Simon's he asked him from

Luke 8:37 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν
NAS: and the surrounding district asked Him to leave
KJV: round about besought him
INT: And asked him all

Luke 23:3 V-AIA-3S
GRK: δὲ Πιλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων
NAS: Pilate asked Him, saying,
INT: moreover Pilate questioned him saying

John 18:19 V-AIA-3S
GRK: οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν
NAS: then questioned Jesus
KJV: The high priest then asked Jesus of
INT: then [the] high priest questioned Jesus

John 19:38 V-AIA-3S
GRK: δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον
NAS: of the Jews, asked Pilate
KJV: fear of the Jews, besought Pilate that
INT: moreover these things asked Pilate

Acts 23:18 V-AIA-3S
GRK: προσκαλεσάμενός με ἠρώτησεν τοῦτον τὸν
NAS: called me to him and asked me to lead
KJV: me unto [him], and prayed me to bring
INT: having called to [him] me asked [me] this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page