Ἔρχου
Englishman's Concordance
Ἔρχου (Erchou) — 11 Occurrences

Matthew 8:9 V-PIM/P-2S
GRK: καὶ ἄλλῳ Ἔρχου καὶ ἔρχεται
NAS: and to another, 'Come!' and he comes,
KJV: and to another, Come, and he cometh;
INT: and to another Come and he comes

Luke 7:8 V-PIM/P-2S
GRK: καὶ ἄλλῳ Ἔρχου καὶ ἔρχεται
NAS: and to another, 'Come!' and he comes,
KJV: and to another, Come, and he cometh;
INT: and to another Come and he comes

John 1:46 V-PIM/P-2S
GRK: ὁ Φίλιππος Ἔρχου καὶ ἴδε
NAS: Philip said to him, Come and see.
KJV: saith unto him, Come and see.
INT: Philip Come and see

John 11:34 V-PIM/P-2S
GRK: αὐτῷ Κύριε ἔρχου καὶ ἴδε
NAS: to Him, Lord, come and see.
KJV: unto him, Lord, come and see.
INT: to him Lord come and see

Revelation 6:1 V-PIM/P-2S
GRK: φωνῇ βροντῆς Ἔρχου
NAS: as with a voice of thunder, Come.
KJV: beasts saying, Come and see.
INT: a voice of thunder Come

Revelation 6:3 V-PIM/P-2S
GRK: ζῴου λέγοντος Ἔρχου
NAS: living creature saying, Come.
KJV: beast say, Come and see.
INT: living creature saying Come

Revelation 6:5 V-PIM/P-2S
GRK: ζῴου λέγοντος Ἔρχου καὶ εἶδον
NAS: saying, Come . I looked,
KJV: beast say, Come and see.
INT: living creature saying Come and I looked

Revelation 6:7 V-PIM/P-2S
GRK: ζῴου λέγοντος Ἔρχου
NAS: living creature saying, Come.
KJV: beast say, Come and see.
INT: living creature saying Come

Revelation 22:17 V-PIM/P-2S
GRK: νύμφη λέγουσιν Ἔρχου καὶ ὁ
NAS: say, Come. And let the one who hears
KJV: say, Come. And
INT: bride say Come And he that

Revelation 22:17 V-PIM/P-2S
GRK: ἀκούων εἰπάτω Ἔρχου καὶ ὁ
NAS: say, Come. And let the one who is thirsty
KJV: say, Come. And
INT: hears let him say Come And he that

Revelation 22:20 V-PIM/P-2S
GRK: ταχύ Ἀμήν ἔρχου κύριε Ἰησοῦ
NAS: quickly. Amen. Come, Lord Jesus.
KJV: Amen. Even so, come, Lord Jesus.
INT: quickly Amen come Lord Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
ἠρώτα — 6 Occ.
ἠρώτησαν — 8 Occ.
ἠρώτησεν — 6 Occ.
ἠρώτων — 7 Occ.
ἠρώτουν — 1 Occ.
ἐρωτᾷ — 5 Occ.
ἐρωτᾷν — 1 Occ.
ἐρωτᾷς — 2 Occ.
ἐρωτῆσαι — 2 Occ.
ἐρωτήσατε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page