ἐλθόντες
Englishman's Concordance
ἐλθόντες (elthontes) — 21 Occurrences

Matthew 2:11 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν
NAS: After coming into the house they saw
KJV: And when they were come into
INT: And having come into the

Matthew 9:10 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ
NAS: and sinners came and were dining
KJV: and sinners came and sat down with him
INT: and sinners having come were reclining [at table] with

Matthew 14:12 V-APA-NMP
GRK: αὐτόν καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ
NAS: and buried it; and they went and reported
KJV: it, and went and told Jesus.
INT: it and having come told [it]

Matthew 16:5 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: And the disciples came to the other side
KJV: disciples were come to
INT: And having come the disciples

Matthew 18:31 V-APA-NMP
GRK: σφόδρα καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ
NAS: grieved and came and reported
KJV: sorry, and came and told unto their
INT: greatly and having gone narrated to

Matthew 20:9 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐλθόντες δὲ οἱ
NAS: hour came, each one
KJV: And when they came that [were hired] about
INT: And having come also those [hired]

Matthew 20:10 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι
NAS: [hired] first came, they thought
KJV: when the first came, they supposed
INT: and having come the first

Matthew 27:33 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον
NAS: And when they came to a place called
KJV: And when they were come unto a place
INT: And having come to a place

Matthew 27:64 V-APA-NMP
GRK: μή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: His disciples may come and steal Him away
KJV: his disciples come by night, and steal
INT: lest ever having come the disciples

Matthew 28:11 V-APA-NMP
GRK: τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν
NAS: of the guard came into the city
KJV: some of the watch came into the city,
INT: of the guard having gone into the

Matthew 28:13 V-APA-NMP
GRK: αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν
NAS: His disciples came by night
KJV: His disciples came by night, and stole
INT: of him by night having come stole him

Mark 7:1 V-APA-NMP
GRK: τῶν γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ Ἰεροσολύμων
NAS: around Him when they had come from Jerusalem,
KJV: of the scribes, which came from
INT: of the scribes having come from Jerusalem

Mark 9:14 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς
NAS: When they came [back] to the disciples,
KJV: And when he came to [his] disciples,
INT: And having come to the

Mark 12:14 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ
NAS: They came and said to Him, Teacher,
KJV: And when they were come, they say
INT: and having come they say to him

John 11:45 V-APA-NMP
GRK: Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν
NAS: of the Jews who came to Mary,
KJV: the Jews which came to Mary,
INT: Jews having come to

John 19:33 V-APA-NMP
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον
NAS: but coming to Jesus, when
KJV: But when they came to Jesus,
INT: Jesus having come when they saw

Acts 11:20 V-APA-NMP
GRK: Κυρηναῖοι οἵτινες ἐλθόντες εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: who came to Antioch
INT: Cyrenians who having come into Antioch

Acts 16:7 V-APA-NMP
GRK: ἐλθόντες δὲ κατὰ
NAS: and after they came to Mysia,
KJV: After they were come to Mysia,
INT: having come also down to

Acts 16:37 V-APA-NMP
GRK: γάρ ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς
NAS: indeed! But let them come themselves
KJV: but let them come themselves
INT: indeed but having come themselves us

Acts 16:39 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς
NAS: and they came and appealed
KJV: And they came and besought them,
INT: And having come they appealed to them

2 Corinthians 11:9 V-APA-NMP
GRK: οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας
NAS: for when the brethren came from Macedonia
KJV: the brethren which came from
INT: the brothers having come from Macedonia

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page