ἤλθομεν
Englishman's Concordance
ἤλθομεν (ēlthomen) — 9 Occurrences

Matthew 2:2 V-AIA-1P
GRK: ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ
NAS: in the east and have come to worship
KJV: the east, and are come to worship him.
INT: east and are come to worship him

Matthew 25:39 V-AIA-1P
GRK: φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε
NAS: or in prison, and come to You?'
KJV: prison, and came unto thee?
INT: prison and came to you

Acts 20:6 V-AIA-1P
GRK: Φιλίππων καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς
NAS: of Unleavened Bread, and came to them at Troas
KJV: and came unto
INT: Philippi and came to them

Acts 20:14 V-AIA-1P
GRK: ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην
NAS: we took him on board and came to Mitylene.
KJV: him in, and came to Mitylene.
INT: having taken in him we came to Mitylene

Acts 20:15 V-AIA-1P
GRK: δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον
NAS: and the day following we came to Miletus.
KJV: and the next [day] we came to
INT: and [the] next [day] we came to Miletus

Acts 21:1 V-AIA-1P
GRK: αὐτῶν εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν
KJV: and had launched, we came with a straight course
INT: them having run direct we came to

Acts 21:8 V-AIA-1P
GRK: ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν
NAS: we left and came to Caesarea,
KJV: departed, and came unto
INT: next day having gone forth we came to Ceasarea

Acts 27:8 V-AIA-1P
GRK: παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον
NAS: sailing past it we came to a place
KJV: passing it, came unto a
INT: coasting along it we came to a place

Acts 28:13 V-AIA-1P
GRK: νότου δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους
NAS: up, and on the second day we came to Puteoli.
KJV: blew, and we came the next day
INT: a south wind on the second day we came to Puteoli

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἑρπετὰ — 2 Occ.
ἑρπετῶν — 2 Occ.
Ἐρυθρᾷ — 1 Occ.
Ἐρυθρὰν — 1 Occ.
ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page