ἔρχομαι
Englishman's Concordance
ἔρχομαι (erchomai) — 20 Occurrences

Luke 13:7 V-PIM/P-1S
GRK: ἀφ' οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν
NAS: years I have come looking
KJV: these three years I come seeking fruit
INT: from one I come seeking fruit

Luke 19:13 V-PIM/P-1S
GRK: ἐν ᾧ ἔρχομαι
NAS: [with this] until I come [back].'
KJV: Occupy till I come.
INT: until that I come back

John 5:7 V-PIM/P-1S
GRK: ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος
NAS: up, but while I am coming, another
KJV: I am coming, another
INT: which moreover am coming I another

John 8:14 V-PIM/P-1S
GRK: οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ
NAS: where I come from or
KJV: tell whence I come, and whither
INT: know from where I come or where

John 14:3 V-PIM/P-1S
GRK: ὑμῖν πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι
NAS: a place for you, I will come again
KJV: for you, I will come again,
INT: for you again I am coming and will receive

John 14:18 V-PIM/P-1S
GRK: ὑμᾶς ὀρφανούς ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς
NAS: you as orphans; I will come to you.
KJV: you comfortless: I will come to you.
INT: you as orphans I am coming to you

John 14:28 V-PIM/P-1S
GRK: Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς
NAS: to you, 'I go away, and I will come to you.' If
KJV: I go away, and come [again] unto you.
INT: I am going away and I am coming to you

John 17:11 V-PIM/P-1S
GRK: πρὸς σὲ ἔρχομαι πάτερ ἅγιε
NAS: are in the world, and I come to You. Holy
KJV: and I come to thee.
INT: to you come Father Holy

John 17:13 V-PIM/P-1S
GRK: πρὸς σὲ ἔρχομαι καὶ ταῦτα
NAS: But now I come to You; and these things
KJV: And now come I to thee;
INT: to you I come and these things

John 21:22 V-PIM/P-1S
GRK: μένειν ἕως ἔρχομαι τί πρὸς
NAS: until I come, what
KJV: tarry till I come, what [is that] to
INT: to remain until I come what [is it] to

John 21:23 V-PIM/P-1S
GRK: μένειν ἕως ἔρχομαι τί πρὸς
NAS: until I come, what
KJV: tarry till I come, what [is that] to
INT: to remain until I come what [is it] to

2 Corinthians 13:1 V-PIM/P-1S
GRK: Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς
NAS: is the third time I am coming to you. EVERY
KJV: [is] the third [time] I am coming to
INT: third This [time] I am coming to you

1 Timothy 4:13 V-PIM/P-1S
GRK: ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ
NAS: Until I come, give attention
KJV: Till I come, give attendance
INT: Until I come give heed

Revelation 2:5 V-PIM/P-1S
GRK: δὲ μή ἔρχομαί σοι καὶ
NAS: else I am coming to you and will remove
KJV: or else I will come unto thee
INT: moreover not I am coming to you and

Revelation 2:16 V-PIM/P-1S
GRK: δὲ μή ἔρχομαί σοι ταχύ
NAS: else I am coming to you quickly,
KJV: or else I will come unto thee
INT: moreover not I am coming to you quickly

Revelation 3:11 V-PIM/P-1S
GRK: ἔρχομαι ταχύ κράτει
NAS: I am coming quickly; hold fast
KJV: Behold, I come quickly: hold that fast
INT: I come quickly hold fast

Revelation 16:15 V-PIM/P-1S
GRK: Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης
NAS: (Behold, I am coming like a thief.
KJV: Behold, I come as a thief.
INT: Behold I come as a thief

Revelation 22:7 V-PIM/P-1S
GRK: καί Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ μακάριος
NAS: And behold, I am coming quickly.
KJV: Behold, I come quickly: blessed
INT: and Behold I am coming quickly Blessed [is]

Revelation 22:12 V-PIM/P-1S
GRK: Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ καὶ
NAS: Behold, I am coming quickly,
KJV: And, behold, I come quickly; and
INT: behold I am coming quickly and

Revelation 22:20 V-PIM/P-1S
GRK: ταῦτα Ναί ἔρχομαι ταχύ Ἀμήν
NAS: Yes, I am coming quickly.
KJV: saith, Surely I come quickly. Amen.
INT: these things Yes I am coming quickly Amen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page