John 5:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
HimPPro-DM3S
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
770 [e]ἀσθενῶν
asthenōn
ailing,V-PPA-NMS
2962 [e]Κύριε,
Kyrie
Sir,N-VMS
444 [e]ἄνθρωπον
anthrōpon
a manN-AMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2192 [e]ἔχω,
echō
I have,V-PIA-1S
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
5015 [e]ταραχθῇ
tarachthē
has been stirredV-ASP-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
5204 [e]ὕδωρ
hydōr
water,N-NNS
906 [e]βάλῃ
balē
he might putV-ASA-3S
1473 [e]με
me
mePPro-A1S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2861 [e]κολυμβήθραν·
kolymbēthran
pool,N-AFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3739 [e]
whichRelPro-DMS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2064 [e]ἔρχομαι
erchomai
am goingV-PIM/P-1S
1473 [e]ἐγὼ,
egō
I,PPro-N1S
243 [e]ἄλλος
allos
anotherAdj-NMS
4253 [e]πρὸ
pro
beforePrep
1473 [e]ἐμοῦ
emou
mePPro-G1S
2597 [e]καταβαίνει.
katabainei
descends.V-PIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:7 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν, Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα, ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν, Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα, ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν Κύριε ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει

John 5:7 Hebrew Bible
ויען החולה אדני אין איש אתי אשר ישליכני בהרעש המים אל הברכה ובטרם אבא וירד אחר לפני׃

John 5:7 Aramaic NT: Peshitta
ܥܢܐ ܗܘ ܟܪܝܗܐ ܘܐܡܪ ܐܝܢ ܡܪܝ ܠܝܬ ܠܝ ܕܝܢ ܐܢܫ ܕܡܐ ܕܐܬܬܙܝܥܘ ܡܝܐ ܢܪܡܝܢܝ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܠܐ ܥܕ ܐܢܐ ܐܬܐ ܐܢܐ ܐܚܪܝܢ ܡܢ ܩܕܡܝ ܢܚܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sick man answered Him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me."

King James Bible
The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.

Holman Christian Standard Bible
Sir," the sick man answered, "I don't have a man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I'm coming, someone goes down ahead of me."
Treasury of Scripture Knowledge

I have.

Deuteronomy 32:36 For the LORD shall judge his people, and repent himself for his servants, …

Psalm 72:12 For he shall deliver the needy when he cries; the poor also, and …

Psalm 142:4 I looked on my right hand, and beheld, but there was no man that …

Romans 5:6 For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly.

2 Corinthians 1:8-10 For we would not, brothers, have you ignorant of our trouble which …

before.

John 5:4 For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled …

1 Corinthians 9:24 Know you not that they which run in a race run all, but one receives …

Links
John 5:7John 5:7 NIVJohn 5:7 NLTJohn 5:7 ESVJohn 5:7 NASBJohn 5:7 KJVJohn 5:7 Bible AppsJohn 5:7 Biblia ParalelaJohn 5:7 Chinese BibleJohn 5:7 French BibleJohn 5:7 German BibleBible Hub
John 5:6
Top of Page
Top of Page