770. ἀσθενέω (astheneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 770. ἀσθενέω (astheneó) — 33 Occurrences

Matthew 10:8 V-PPA-AMP
GRK: ἀσθενοῦντας θεραπεύετε νεκροὺς
NAS: Heal [the] sick, raise [the] dead,
KJV: Heal the sick, cleanse the lepers,
INT: Sick heal dead

Matthew 25:36 V-AIA-1S
GRK: περιεβάλετέ με ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ
NAS: and you clothed Me; I was sick, and you visited
KJV: me: I was sick, and
INT: you clothed me I was sick and you visited

Matthew 25:39 V-PPA-AMS
GRK: σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν
NAS: did we see You sick, or
INT: you saw we sick or in

Mark 6:56 V-PPA-AMP
GRK: ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας καὶ παρεκάλουν
NAS: they were laying the sick in the market places,
KJV: they laid the sick in
INT: they laid those who were sick and begged

Luke 4:40 V-PPA-AMP
GRK: ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις
NAS: had any [who were] sick with various
KJV: had any sick with divers
INT: as many as had [persons] sick with diseases various

John 4:46 V-IIA-3S
GRK: ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ
NAS: whose son was sick at Capernaum.
KJV: whose son was sick at Capernaum.
INT: son was sick in Capernaum

John 5:3 V-PPA-GMP
GRK: πλῆθος τῶν ἀσθενούντων τυφλῶν χωλῶν
NAS: of those who were sick, blind,
KJV: multitude of impotent folk, of blind,
INT: a multitude of those who were sick blind lame

John 5:7 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν Κύριε ἄνθρωπον
NAS: The sick man answered Him, Sir,
KJV: The impotent man answered him,
INT: him the sick [man] Sir a man

John 6:2 V-PPA-GMP
GRK: ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων
NAS: on those who were sick.
KJV: he did on them that were diseased.
INT: upon those who were sick

John 11:1 V-PPA-NMS
GRK: δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ
NAS: a certain man was sick, Lazarus
KJV: [man] was sick, [named] Lazarus,
INT: moreover a certain [man] sick Lazarus of

John 11:2 V-IIA-3S
GRK: ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει
NAS: brother Lazarus was sick.
KJV: brother Lazarus was sick.)
INT: brother Lazarus was sick

John 11:3 V-PIA-3S
GRK: ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ
NAS: he whom You love is sick.
KJV: he whom thou lovest is sick.
INT: he whom you love is sick

John 11:6 V-PIA-3S
GRK: ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ τότε μὲν
NAS: He heard that he was sick, He then
KJV: that he was sick, he abode
INT: he heard that he is sick then indeed

Acts 9:37 V-APA-AFS
GRK: ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν
NAS: at that time that she fell sick and died;
KJV: days, that she was sick, and died:
INT: days those [that] having become sick she died

Acts 19:12 V-PPA-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ
NAS: from his body to the sick, and the diseases
KJV: unto the sick handkerchiefs
INT: to those being sick were brought from

Acts 20:35 V-PPA-GMP
GRK: ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων μνημονεύειν τε
NAS: help the weak and remember
KJV: to support the weak, and
INT: to aid those being weak to remember also

Romans 4:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει
NAS: Without becoming weak in faith
KJV: being not weak in faith,
INT: and not having been weak in the faith

Romans 8:3 V-IIA-3S
GRK: ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς
NAS: could not do, weak as it was through
KJV: in that it was weak through the flesh,
INT: in that it was weak through the

Romans 14:1 V-PPA-AMS
GRK: Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει
NAS: accept the one who is weak in faith,
KJV: Him that is weak in the faith
INT: the [one who] moreover being weak in the faith

Romans 14:2 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει
NAS: all things, but he who is weak eats
KJV: another, who is weak, eateth
INT: another however being weak vegetables eats

1 Corinthians 8:11 V-PPA-NMS
GRK: γὰρ ὁ ἀσθενῶν ἐν τῇ
NAS: your knowledge he who is weak is ruined,
KJV: shall the weak brother
INT: moreover this weak person through

1 Corinthians 8:12 V-PPA-AFS
GRK: τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν
NAS: their conscience when it is weak, you sin
KJV: wound their weak conscience, ye sin
INT: conscience weak against Christ

2 Corinthians 11:21 V-RIA-1P
GRK: ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν ἐν ᾧ
NAS: I [must] say that we have been weak [by comparison]. But in whatever
KJV: we had been weak. Howbeit
INT: that we were weak wherein whatever

2 Corinthians 11:29 V-PIA-3S
GRK: τίς ἀσθενεῖ καὶ οὐκ
NAS: Who is weak without my being weak?
KJV: Who is weak, and I am
INT: Who is weak and not

2 Corinthians 11:29 V-PIA-1S
GRK: καὶ οὐκ ἀσθενῶ τίς σκανδαλίζεται
NAS: without my being weak? Who
KJV: I am not weak? who is offended,
INT: and not I am weak who is led into sin

2 Corinthians 12:10 V-PSA-1S
GRK: ὅταν γὰρ ἀσθενῶ τότε δυνατός
NAS: sake; for when I am weak, then I am
KJV: for when I am weak, then am
INT: when indeed I might be weak then strong

2 Corinthians 13:3 V-PIA-3S
GRK: ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ ἀλλὰ δυνατεῖ
NAS: in me, and who is not weak toward
KJV: is not weak, but is mighty
INT: you not is weak but is powerful

2 Corinthians 13:4 V-PIA-1P
GRK: γὰρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ
NAS: For we also are weak in Him, yet
KJV: we also are weak in him,
INT: indeed we are weak in him

2 Corinthians 13:9 V-PSA-1P
GRK: ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν ὑμεῖς δὲ
NAS: we ourselves are weak but you are strong;
KJV: are glad, when we are weak, and ye
INT: when we might be weak you however

Philippians 2:26 V-AIA-3S
GRK: ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν
NAS: you had heard that he was sick.
KJV: that he had been sick.
INT: you heard that he was sick

Philippians 2:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτῳ
NAS: For indeed he was sick to the point
KJV: indeed he was sick nigh
INT: and indeed he was sick like to death

2 Timothy 4:20 V-PPA-AMS
GRK: ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα
NAS: but Trophimus I left sick at Miletus.
KJV: at Miletum sick.
INT: in Miletus sick

James 5:14 V-PIA-3S
GRK: ἀσθενεῖ τις ἐν
NAS: among you sick? [Then] he must call
KJV: Is any sick among you?
INT: is sick anyone among

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page