ἀσθενεῖ
Englishman's Concordance
ἀσθενεῖ (asthenei) — 5 Occurrences

John 11:3 V-PIA-3S
GRK: ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ
NAS: he whom You love is sick.
KJV: he whom thou lovest is sick.
INT: he whom you love is sick

John 11:6 V-PIA-3S
GRK: ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ τότε μὲν
NAS: He heard that he was sick, He then
KJV: that he was sick, he abode
INT: he heard that he is sick then indeed

2 Corinthians 11:29 V-PIA-3S
GRK: τίς ἀσθενεῖ καὶ οὐκ
NAS: Who is weak without my being weak?
KJV: Who is weak, and I am
INT: Who is weak and not

2 Corinthians 13:3 V-PIA-3S
GRK: ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ ἀλλὰ δυνατεῖ
NAS: in me, and who is not weak toward
KJV: is not weak, but is mighty
INT: you not is weak but is powerful

James 5:14 V-PIA-3S
GRK: ἀσθενεῖ τις ἐν
NAS: among you sick? [Then] he must call
KJV: Is any sick among you?
INT: is sick anyone among

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page