ἀσθενοῦντας
Englishman's Concordance
ἀσθενοῦντας (asthenountas) — 4 Occurrences

Matthew 10:8 V-PPA-AMP
GRK: ἀσθενοῦντας θεραπεύετε νεκροὺς
NAS: Heal [the] sick, raise [the] dead,
KJV: Heal the sick, cleanse the lepers,
INT: Sick heal dead

Mark 6:56 V-PPA-AMP
GRK: ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας καὶ παρεκάλουν
NAS: they were laying the sick in the market places,
KJV: they laid the sick in
INT: they laid those who were sick and begged

Luke 4:40 V-PPA-AMP
GRK: ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις
NAS: had any [who were] sick with various
KJV: had any sick with divers
INT: as many as had [persons] sick with diseases various

Acts 19:12 V-PPA-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ
NAS: from his body to the sick, and the diseases
KJV: unto the sick handkerchiefs
INT: to those being sick were brought from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page