ἀσθενεῖς
Englishman's Concordance
ἀσθενεῖς (astheneis) — 7 Occurrences

Luke 9:2 Adj-AMP
GRK: ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενεῖς
INT: to heal the sick

Luke 10:9 Adj-AMP
GRK: ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς καὶ λέγετε
NAS: those in it who are sick, and say
KJV: heal the sick that are therein,
INT: in it [the] sick and say

Acts 5:15 Adj-AMP
GRK: ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι
NAS: carried the sick out into the streets
KJV: that they brought forth the sick into
INT: to bring out the sick and to put [them]

Acts 5:16 Adj-AMP
GRK: Ἰερουσαλήμ φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους
NAS: bringing people who were sick or
KJV: bringing sick folks, and
INT: Jerusalem bringing sick ones also those troubled

1 Corinthians 4:10 Adj-NMP
GRK: Χριστῷ ἡμεῖς ἀσθενεῖς ὑμεῖς δὲ
NAS: in Christ; we are weak, but you are strong;
KJV: Christ; we [are] weak, but ye
INT: Christ we weak you however

1 Corinthians 9:22 Adj-AMP
GRK: ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω τοῖς
NAS: that I might win the weak; I have become
KJV: I might gain the weak: I am made
INT: that the weak I might gain these things

1 Corinthians 11:30 Adj-NMP
GRK: ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι
NAS: among you are weak and sick,
KJV: cause many [are] weak and sickly
INT: you many [are] weak and sick

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page