772. ἀσθενής (asthenés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 772. ἀσθενής (asthenés) — 26 Occurrences

Matthew 25:43 Adj-NMS
GRK: περιεβάλετέ με ἀσθενὴς καὶ ἐν
NAS: and you did not clothe Me; sick, and in prison,
KJV: me not: sick, and in
INT: you did clothe me sick and in

Matthew 25:44 Adj-AMS
GRK: γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν
NAS: naked, or sick, or in prison,
KJV: naked, or sick, or in
INT: naked or sick or in

Matthew 26:41 Adj-NFS
GRK: δὲ σὰρξ ἀσθενής
NAS: is willing, but the flesh is weak.
KJV: but the flesh [is] weak.
INT: but [the] flesh weak

Mark 14:38 Adj-NFS
GRK: δὲ σὰρξ ἀσθενής
NAS: is willing, but the flesh is weak.
KJV: but the flesh [is] weak.
INT: but [the] flesh weak

Luke 9:2 Adj-AMP
GRK: ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενεῖς
INT: to heal the sick

Luke 10:9 Adj-AMP
GRK: ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς καὶ λέγετε
NAS: those in it who are sick, and say
KJV: heal the sick that are therein,
INT: in it [the] sick and say

Acts 4:9 Adj-GMS
GRK: εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς ἐν τίνι
NAS: for a benefit done to a sick man,
KJV: the good deed done to the impotent man,
INT: a good work [to the] man crippled by what

Acts 5:15 Adj-AMP
GRK: ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι
NAS: carried the sick out into the streets
KJV: that they brought forth the sick into
INT: to bring out the sick and to put [them]

Acts 5:16 Adj-AMP
GRK: Ἰερουσαλήμ φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους
NAS: bringing people who were sick or
KJV: bringing sick folks, and
INT: Jerusalem bringing sick ones also those troubled

Romans 5:6 Adj-GMP
GRK: ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ
NAS: For while we were still helpless, at the right time
KJV: were yet without strength, in due time
INT: being of us without strength still according to

1 Corinthians 1:25 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ
NAS: than men, and the weakness of God
KJV: men; and the weakness of God is
INT: and the weakness of God

1 Corinthians 1:27 Adj-ANP
GRK: καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου
NAS: has chosen the weak things of the world
KJV: hath chosen the weak things of the world
INT: and the weak things of the world

1 Corinthians 4:10 Adj-NMP
GRK: Χριστῷ ἡμεῖς ἀσθενεῖς ὑμεῖς δὲ
NAS: in Christ; we are weak, but you are strong;
KJV: Christ; we [are] weak, but ye
INT: Christ we weak you however

1 Corinthians 8:7 Adj-NFS
GRK: συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται
NAS: being weak is defiled.
KJV: conscience being weak is defiled.
INT: conscience of them weak being is defiled

1 Corinthians 8:9 Adj-DMP
GRK: γένηται τοῖς ἀσθενέσιν
NAS: become a stumbling block to the weak.
INT: become to those being weak

1 Corinthians 8:10 Adj-GMS
GRK: συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται
NAS: will not his conscience, if he is weak, be strengthened
KJV: which is weak be emboldened
INT: conscience of him weak being will be built up

1 Corinthians 9:22 Adj-DMP
GRK: ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής ἵνα
NAS: To the weak I became weak,
KJV: To the weak became I as
INT: I became to the weak weak that

1 Corinthians 9:22 Adj-NMS
GRK: τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής ἵνα τοὺς
NAS: I became weak, that I might win
KJV: became I as weak, that I might gain
INT: to the weak weak that the

1 Corinthians 9:22 Adj-AMP
GRK: ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω τοῖς
NAS: that I might win the weak; I have become
KJV: I might gain the weak: I am made
INT: that the weak I might gain these things

1 Corinthians 11:30 Adj-NMP
GRK: ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι
NAS: among you are weak and sick,
KJV: cause many [are] weak and sickly
INT: you many [are] weak and sick

1 Corinthians 12:22 Adj-NNP-C
GRK: τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά
NAS: which seem to be weaker are necessary;
KJV: to be more feeble, are
INT: of the body weaker to be necessary

2 Corinthians 10:10 Adj-NFS
GRK: τοῦ σώματος ἀσθενὴς καὶ ὁ
NAS: presence is unimpressive and his speech
KJV: presence [is] weak, and
INT: of the body weak and the

Galatians 4:9 Adj-ANP
GRK: ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ
NAS: again to the weak and worthless
KJV: again to the weak and beggarly
INT: to the weak and beggarly

1 Thessalonians 5:14 Adj-GMP
GRK: ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν μακροθυμεῖτε πρὸς
NAS: help the weak, be patient
KJV: support the weak, be patient
INT: help the weak be patient toward

Hebrews 7:18 Adj-ANS
GRK: τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές
NAS: because of its weakness and uselessness
KJV: for the weakness and
INT: the of it weakness and unprofitableness

1 Peter 3:7 Adj-DNS-C
GRK: γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ
KJV: as unto the weaker vessel,
INT: knowledge as with a weaker vessel with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page