773. Ἀσία (Asia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 773. Ἀσία (Asia) — 18 Occurrences

Acts 2:9 N-AFS
GRK: καὶ τὴν Ἀσίαν
NAS: and Cappadocia, Pontus and Asia,
KJV: in Pontus, and Asia,
INT: and Asia

Acts 6:9 N-GFS
GRK: Κιλικίας καὶ Ἀσίας συζητοῦντες τῷ
NAS: from Cilicia and Asia, rose
KJV: and of Asia, disputing
INT: Cilicia and Asia disputing with

Acts 16:6 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἀσίᾳ
NAS: to speak the word in Asia;
KJV: the word in Asia,
INT: in Asia

Acts 19:10 N-AFS
GRK: κατοικοῦντας τὴν Ἀσίαν ἀκοῦσαι τὸν
NAS: who lived in Asia heard
KJV: they which dwelt in Asia heard
INT: inhabited Asia heard the

Acts 19:22 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἀσίαν
NAS: he himself stayed in Asia for a while.
KJV: stayed in Asia for a season.
INT: in Asia

Acts 19:26 N-GFS
GRK: πάσης τῆς Ἀσίας ὁ Παῦλος
NAS: but in almost all of Asia, this Paul
KJV: almost throughout all Asia, this Paul
INT: of all Asia which Paul

Acts 19:27 N-NFS
GRK: ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ
NAS: all of Asia and the world
KJV: whom all Asia and the world
INT: all Asia and the

Acts 20:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἀσίᾳ ἔσπευδεν γὰρ
NAS: not have to spend time in Asia; for he was hurrying
KJV: spend the time in Asia: for he hasted,
INT: in Asia he was hastened indeed

Acts 20:18 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἀσίαν πῶς μεθ'
NAS: that I set foot in Asia, how
KJV: into Asia, after what manner
INT: in Asia how with

Acts 21:27 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι θεασάμενοι
NAS: the Jews from Asia, upon seeing
KJV: which were of Asia, when they saw
INT: from Asia Jews having seen

Acts 24:18 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι
NAS: But [there were] some Jews from Asia--
KJV: Jews from Asia found me
INT: from Asia Jews

Acts 27:2 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν Ἀσίαν τόπους ἀνήχθημεν
NAS: along the coast of Asia, we put out to sea
KJV: the coasts of Asia; [one] Aristarchus,
INT: along Asia places we set sail

Romans 16:5 N-GFS
GRK: ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν
NAS: to Christ from Asia.
INT: a first-fruit of Achaia for Christ

1 Corinthians 16:19 N-GFS
GRK: ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας ἀσπάζεται ὑμᾶς
NAS: The churches of Asia greet you. Aquila
KJV: The churches of Asia salute you.
INT: churches of Asia greet you

2 Corinthians 1:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἀσίᾳ ὅτι καθ'
NAS: which came [to us] in Asia, that we were burdened
KJV: to us in Asia, that we were pressed
INT: in Asia that against

2 Timothy 1:15 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἀσίᾳ ὧν ἐστὶν
NAS: that all who are in Asia turned away
KJV: they which are in Asia be turned away from
INT: in Asia of whom is

1 Peter 1:1 N-GFS
GRK: Γαλατίας Καππαδοκίας Ἀσίας καὶ Βιθυνίας
NAS: Cappadocia, Asia, and Bithynia,
KJV: Cappadocia, Asia, and
INT: of Galatia of Cappadocia of Asia and Bithynia

Revelation 1:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἀσίᾳ χάρις ὑμῖν
NAS: churches that are in Asia: Grace
KJV: are in Asia: Grace
INT: in Asia Grace to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page