1 Corinthians 8:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1437 [e]ἐὰν
ean
IfConj
1063 [e]γάρ
gar
forConj
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
3708 [e]ἴδῃ
idē
seesV-ASA-3S
4771 [e]σὲ
se
you,PPro-A2S
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2192 [e]ἔχοντα
echonta
havingV-PPA-AMS
1108 [e]γνῶσιν
gnōsin
knowledge,N-AFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1493 [e]εἰδωλείῳ
eidōleiō
an idol’s templeN-DNS
2621 [e]κατακείμενον,
katakeimenon
eating,V-PPM/P-AMS
3780 [e]οὐχὶ
ouchi
notIntPrtcl
3588 [e]
theArt-NFS
4893 [e]συνείδησις
syneidēsis
conscienceN-NFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
772 [e]ἀσθενοῦς
asthenous
weakAdj-GMS
1510 [e]ὄντος
ontos
being,V-PPA-GMS
3618 [e]οἰκοδομηθήσεται
oikodomēthēsetai
will be built up,V-FIP-3S
1519 [e]εἰς
eis
so asPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3588 [e]τὰ
ta
thingsArt-ANP
1494 [e]εἰδωλόθυτα
eidōlothyta
sacrificed to idolsAdj-ANP
2068 [e]ἐσθίειν;
esthiein
to eat?V-PNAGreek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:10 Greek NT: Nestle 1904
ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλίῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλίῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλίῳ / εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλίῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν

1 Corinthians 8:10 Hebrew Bible
כי האיש הראה אתך אשר לך הדעת מסב בבית אלילים הלא יעז ברוחו החלוש לאכל מזבחי אלילים׃

1 Corinthians 8:10 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܐܢܫ ܓܝܪ ܢܚܙܝܟ ܠܟ ܕܐܝܬ ܒܟ ܝܕܥܬܐ ܕܤܡܝܟ ܐܢܬ ܒܝܬ ܦܬܟܪܐ ܠܐ ܗܐ ܬܐܪܬܗ ܡܛܠ ܕܟܪܝܗ ܗܘ ܡܫܬܪܪܐ ܠܡܐܟܠ ܕܕܒܝܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For if someone sees you, who have knowledge, dining in an idol's temple, will not his conscience, if he is weak, be strengthened to eat things sacrificed to idols?

King James Bible
For if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols;

Holman Christian Standard Bible
For if someone sees you, the one who has this knowledge, dining in an idol's temple, won't his weak conscience be encouraged to eat food offered to idols?
Treasury of Scripture Knowledge

which hast.

1 Corinthians 8:1,2 Now as touching things offered to idols, we know that we all have …

sit.

1 Corinthians 10:20,21 But I say, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice …

Numbers 25:2 And they called the people to the sacrifices of their gods: and the …

Judges 9:27 And they went out into the fields, and gathered their vineyards, …

Amos 2:8 And they lay themselves down on clothes laid to pledge by every altar…

shall not.

1 Corinthians 10:28,29,32 But if any man say to you, This is offered in sacrifice to idols, …

Romans 14:14,23 I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing …

emboldened. Gr. edified.

1 Corinthians 8:1 Now as touching things offered to idols, we know that we all have …

Links
1 Corinthians 8:101 Corinthians 8:10 NIV1 Corinthians 8:10 NLT1 Corinthians 8:10 ESV1 Corinthians 8:10 NASB1 Corinthians 8:10 KJV1 Corinthians 8:10 Bible Apps1 Corinthians 8:10 Biblia Paralela1 Corinthians 8:10 Chinese Bible1 Corinthians 8:10 French Bible1 Corinthians 8:10 German BibleBible Hub
1 Corinthians 8:9
Top of Page
Top of Page