κατακείμενον
Englishman's Concordance
κατακείμενον (katakeimenon) — 3 Occurrences

John 5:6 V-PPM/P-AMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον καὶ γνοὺς
NAS: saw him lying [there], and knew
KJV: saw him lie, and knew
INT: Jesus lying and having known

Acts 9:33 V-PPM/P-AMS
GRK: ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου
NAS: Aeneas, who had been bedridden eight
KJV: Aeneas, which had kept his bed
INT: years eight lying on a bed

1 Corinthians 8:10 V-PPM/P-AMS
GRK: ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον οὐχὶ ἡ
NAS: knowledge, dining in an idol's temple,
KJV: knowledge sit at meat in
INT: in an idol-temple eating not the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page