οἰκοδομηθήσεται
Englishman's Concordance
οἰκοδομηθήσεται (oikodomēthēsetai) — 1 Occurrence

1 Corinthians 8:10 V-FIP-3S
GRK: ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ
NAS: if he is weak, be strengthened to eat
KJV: weak be emboldened to eat
INT: weak being will be built up so as the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page