οἰκοδομῶν
Englishman's Concordance
οἰκοδομῶν (oikodomōn) — 3 Occurrences

Matthew 27:40 V-PPA-NMS
GRK: τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν σῶσον σεαυτόν
NAS: the temple and rebuild it in three
KJV: the temple, and buildest [it] in three
INT: three days build [it] save yourself

Mark 15:29 V-PPA-NMS
GRK: ναὸν καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν
NAS: the temple and rebuild it in three
KJV: the temple, and buildest [it] in three
INT: temple and build [it] in three

Acts 4:11 N-GMP
GRK: ὑμῶν τῶν οἰκοδόμων ὁ γενόμενος
KJV: of you builders, which is become
INT: you the builders which has become

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page