οἰκοδομήν
Englishman's Concordance
οἰκοδομήν (oikodomēn) — 11 Occurrences

Romans 15:2 N-AFS
GRK: ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν
NAS: for his good, to his edification.
KJV: [his] good to edification.
INT: good for building up

1 Corinthians 14:3 N-AFS
GRK: ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν
NAS: to men for edification and exhortation
KJV: unto men [to] edification, and
INT: to men speaks [for] building up and encouragement

1 Corinthians 14:5 N-AFS
GRK: ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ
NAS: that the church may receive edifying.
KJV: the church may receive edifying.
INT: the church building up might receive

1 Corinthians 14:12 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας
NAS: to abound for the edification of the church.
KJV: to the edifying of the church.
INT: for the building up of the church

1 Corinthians 14:26 N-AFS
GRK: πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω
NAS: be done for edification.
KJV: be done unto edifying.
INT: All things for building up let be done

2 Corinthians 5:1 N-AFS
GRK: σκήνους καταλυθῇ οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ
NAS: we have a building from God,
KJV: we have a building of
INT: tabernacle be destroyed a building from God

2 Corinthians 10:8 N-AFS
GRK: κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ
NAS: gave for building you up and not for destroying
KJV: us for edification, and not
INT: Lord for building up and not

2 Corinthians 13:10 N-AFS
GRK: μοι εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ
NAS: gave me for building up and not for tearing down.
KJV: me to edification, and not
INT: me for building up and not

Ephesians 4:12 N-AFS
GRK: διακονίας εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος
NAS: of service, to the building up of the body
KJV: for the edifying of the body
INT: of [the] ministry for building up of the body

Ephesians 4:16 N-AFS
GRK: ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν
NAS: of the body for the building up of itself
KJV: unto the edifying of itself
INT: makes for itself to [the] building up of itself in

Ephesians 4:29 N-AFS
GRK: ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας
NAS: [a word] as is good for edification according to the need
KJV: the use of edifying, that
INT: good for building up of the need

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page