οἰκοδομήσετέ
Englishman's Concordance
οἰκοδομήσετέ (oikodomēsete) — 1 Occurrence

Acts 7:49 V-FIA-2P
GRK: ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι λέγει
NAS: OF HOUSE WILL YOU BUILD FOR ME?' says
KJV: what house will ye build me? saith
INT: what house will you build me says

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page