οἰκοδομήσαντι
Englishman's Concordance
οἰκοδομήσαντι (oikodomēsanti) — 1 Occurrence

Luke 6:49 V-APA-DMS
GRK: ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ
NAS: a man who built a house
KJV: a foundation built an house
INT: is to a man having built a house on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page