γνῶσιν
Englishman's Concordance
γνῶσιν (gnōsin) — 6 Occurrences

Luke 1:77 N-AFS
GRK: τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ
NAS: to His people [the] knowledge of salvation
KJV: To give knowledge of salvation
INT: to give knowledge of salvation to

1 Corinthians 8:1 N-AFS
GRK: ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν ἡ
NAS: have knowledge. Knowledge
KJV: have knowledge. Knowledge
INT: indeed all knowledge we have

1 Corinthians 8:10 N-AFS
GRK: τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ
NAS: you, who have knowledge, dining
KJV: which hast knowledge sit at meat in
INT: who have knowledge in an idol-temple

1 Corinthians 13:2 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν γνῶσιν καὶ ἐὰν
NAS: and all knowledge; and if
KJV: and all knowledge; and though
INT: all the knowledge and if

1 Peter 3:7 N-AFS
GRK: συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ
NAS: live with [your wives] in an understanding way, as with someone
KJV: [them] according to knowledge, giving
INT: dwelling with [them] according to knowledge as with a weaker

2 Peter 1:5 N-AFS
GRK: ἀρετῇ τὴν γνῶσιν
NAS: excellence, and in [your] moral excellence, knowledge,
KJV: to virtue knowledge;
INT: virtue the knowledge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page