συνείδησις
Englishman's Concordance
συνείδησις (syneidēsis) — 3 Occurrences

1 Corinthians 8:7 N-NFS
GRK: καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς
NAS: it were sacrificed to an idol; and their conscience being
KJV: some with conscience of the idol
INT: and this conscience of them weak

1 Corinthians 8:10 N-NFS
GRK: οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς
NAS: in an idol's temple, will not his conscience, if he is weak,
KJV: not the conscience of him
INT: not the conscience of him weak

Titus 1:15 N-NFS
GRK: καὶ ἡ συνείδησις
NAS: their mind and their conscience are defiled.
KJV: mind and conscience is defiled.
INT: and the conscience

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page