συνεδρίου
Englishman's Concordance
συνεδρίου (synedriou) — 3 Occurrences

Acts 4:15 N-GNS
GRK: ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλλον
NAS: them to leave the Council, they [began] to confer
KJV: out of the council, they conferred
INT: outside the Council to go they conferred

Acts 5:41 N-GNS
GRK: προσώπου τοῦ συνεδρίου ὅτι κατηξιώθησαν
NAS: from the presence of the Council, rejoicing
KJV: the presence of the council, rejoicing
INT: [the] presence of the Council that they were counted worthy

Acts 24:20 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ συνεδρίου
NAS: when I stood before the Council,
KJV: stood before the council,
INT: before the Council

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page