συνειδήσεως
Englishman's Concordance
συνειδήσεως (syneidēseōs) — 7 Occurrences

Romans 2:15 N-GFS
GRK: αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ
NAS: in their hearts, their conscience bearing witness
KJV: their conscience also bearing witness,
INT: their conscience and between

Romans 9:1 N-GFS
GRK: μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν
NAS: I am not lying, my conscience testifies
KJV: not, my conscience also bearing me
INT: me the conscience of me in [the]

1 Corinthians 10:29 N-GFS
GRK: ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως
NAS: judged by another's conscience?
KJV: of another [man's] conscience?
INT: by another's conscience

2 Corinthians 1:12 N-GFS
GRK: μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν ὅτι
NAS: the testimony of our conscience, that in holiness
KJV: of our conscience, that
INT: testimony of the conscience of us that

1 Timothy 1:5 N-GFS
GRK: καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ
NAS: and a good conscience and a sincere
KJV: [of] a good conscience, and
INT: a heart and a conscience good and

Hebrews 10:22 N-GFS
GRK: καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ
NAS: [clean] from an evil conscience and our bodies
KJV: an evil conscience, and
INT: hearts from a conscience evil and

1 Peter 3:21 N-GFS
GRK: ῥύπου ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα
NAS: for a good conscience-- through
KJV: of a good conscience toward
INT: of [the] filth but of a conscience good [the] demand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page