οὐχὶ
Englishman's Concordance
οὐχὶ (ouchi) — 54 Occurrences

Matthew 5:46 Prtcl-I
GRK: μισθὸν ἔχετε οὐχὶ καὶ οἱ
KJV: have ye? do not even the publicans
INT: reward have you do not also the

Matthew 5:47 Prtcl-I
GRK: περισσὸν ποιεῖτε οὐχὶ καὶ οἱ
KJV: [than others]? do not even
INT: extraordinary do you Do not also the

Matthew 6:25 Prtcl-I
GRK: τί ἐνδύσησθε οὐχὶ ἡ ψυχὴ
KJV: Is not the life
INT: what you should put on Is not the life

Matthew 10:29 Prtcl-I
GRK: οὐχὶ δύο στρουθία
KJV: Are not two sparrows
INT: Not two sparrows

Matthew 12:11 Prtcl-I
GRK: εἰς βόθυνον οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ
KJV: will he not lay hold
INT: into a pit will not he lay hold of it

Matthew 13:27 Prtcl-I
GRK: αὐτῷ Κύριε οὐχὶ καλὸν σπέρμα
KJV: Sir, didst not thou sow good
INT: to him Sir not good seed

Matthew 13:56 Prtcl-I
GRK: ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς
KJV: sisters, are they not all with
INT: sisters of him not all with

Matthew 18:12 Prtcl-I
GRK: ἐξ αὐτῶν οὐχὶ ἀφήσει τὰ
KJV: doth he not leave
INT: of them [does he] not having left the

Matthew 20:13 Prtcl-I
GRK: ἀδικῶ σε οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς
KJV: wrong: didst not thou agree with me
INT: I do wrong you Not for a denarius did you agree with

Luke 1:60 Adv
GRK: αὐτοῦ εἶπεν Οὐχί ἀλλὰ κληθήσεται
NAS: and said, No indeed; but he shall be called
KJV: and said, Not [so]; but
INT: of him said No but he will be called

Luke 4:22 Prtcl-I
GRK: καὶ ἔλεγον Οὐχὶ υἱός ἐστιν
INT: and they said Not the son is

Luke 6:39 Prtcl-I
GRK: τυφλὸν ὁδηγεῖν οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς
KJV: the blind? shall they not both fall
INT: a blind [man] to lead not both into

Luke 12:6 Prtcl-I
GRK: οὐχὶ πέντε στρουθία
KJV: Are not five sparrows
INT: Not five sparrows

Luke 12:51 Adv
GRK: τῇ γῇ οὐχί λέγω ὑμῖν
NAS: I tell you, no, but rather
KJV: I tell you, Nay; but rather
INT: the earth No I say to you

Luke 13:3 Adv
GRK: οὐχί λέγω ὑμῖν
NAS: I tell you, no, but unless
KJV: I tell you, Nay: but, except
INT: No I say to you

Luke 13:5 Adv
GRK: οὐχί λέγω ὑμῖν
NAS: I tell you, no, but unless
KJV: I tell you, Nay: but, except
INT: No I say to you

Luke 14:28 Prtcl-I
GRK: πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας
KJV: a tower, sitteth not down first,
INT: a tower to build not first having sat down

Luke 14:31 Prtcl-I
GRK: εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον
KJV: king, sitteth not down first,
INT: in war not having sat down first

Luke 15:8 Prtcl-I
GRK: δραχμὴν μίαν οὐχὶ ἅπτει λύχνον
KJV: one piece, doth not light a candle,
INT: drachma one not lights a lamp

Luke 16:30 Adv
GRK: δὲ εἶπεν Οὐχί πάτερ Ἀβραάμ
NAS: But he said, 'No, father Abraham,
KJV: And he said, Nay, father Abraham:
INT: and he said No father Abraham

Luke 17:8 Prtcl-I
GRK: ἀλλ' οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ
KJV: And will not rather say unto him,
INT: but not will he say to him

Luke 17:17 Prtcl-I
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν οὐχὶ οἱ δέκα
INT: Jesus said Not the ten

Luke 18:30 Adv
GRK: ὃς οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ
INT: who no nothing shall receive

Luke 22:27 Prtcl-I
GRK: ὁ διακονῶν οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος
KJV: he that serveth? [is] not he that sitteth at meat?
INT: he that serves [Is] not he that reclines [at table]

Luke 23:39 Prtcl-I
GRK: αὐτόν λέγων Οὐχὶ σὺ εἶ
INT: him saying not you are if

Luke 24:26 Prtcl-I
GRK: οὐχὶ ταῦτα ἔδει
KJV: Ought not Christ to have suffered
INT: Not these things was it needful for

Luke 24:32 Prtcl-I
GRK: πρὸς ἀλλήλους Οὐχὶ ἡ καρδία
KJV: one to another, Did not our heart
INT: to one another Not the heart

John 9:9 Adv
GRK: ἄλλοι ἔλεγον Οὐχί ἀλλὰ ὅμοιος
NAS: were saying, No, but he is like
INT: but others saying no but Like

John 11:9 Prtcl-I
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραί
KJV: answered, Are there not twelve hours
INT: Answered Jesus Not twelve hours

John 13:10 Adv
GRK: ἐστε ἀλλ' οὐχὶ πάντες
KJV: clean, but not all.
INT: are but not all

John 13:11 Adv
GRK: εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί
KJV: said he, Ye are not all clean.
INT: he said Not all clean

John 14:22 Prtcl-I
GRK: σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ
KJV: unto us, and not unto the world?
INT: yourself and not to the world

Acts 5:4 Prtcl-I
GRK: οὐχὶ μένον σοὶ
KJV: Whiles it remained, was it not thine own?
INT: Not remaining to you

Acts 7:50 Prtcl-I
GRK: οὐχὶ ἡ χείρ
KJV: Hath not my hand
INT: not the hand

Romans 3:27 Adv
GRK: τῶν ἔργων οὐχί ἀλλὰ διὰ
NAS: Of works? No, but by a law
KJV: law? of works? Nay: but by
INT: that of works No but through

Romans 3:29 Prtcl-I
GRK: θεὸς μόνον οὐχὶ καὶ ἐθνῶν
KJV: only? [is he] not also
INT: God only and not also of Gentiles

Romans 8:32 Prtcl-I
GRK: αὐτόν πῶς οὐχὶ καὶ σὺν
KJV: how shall he not with him
INT: him how not also with

1 Corinthians 1:20 Prtcl-I
GRK: αἰῶνος τούτου οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ
KJV: world? hath not God made foolish
INT: age of this not did make foolish

1 Corinthians 3:3 Prtcl-I
GRK: καὶ ἔρις οὐχὶ σαρκικοί ἐστε
KJV: divisions, are ye not carnal, and
INT: and strife not fleshly are you

1 Corinthians 5:2 Prtcl-I
GRK: ἐστέ καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε
KJV: and have not rather mourned,
INT: are and not rather did mourn

1 Corinthians 5:12 Prtcl-I
GRK: ἔξω κρίνειν οὐχὶ τοὺς ἔσω
KJV: that are without? do not ye judge
INT: outside to judge not those within

1 Corinthians 6:1 Prtcl-I
GRK: ἀδίκων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν
KJV: the unjust, and not before the saints?
INT: unrighteous and not before the

1 Corinthians 6:7 Prtcl-I
GRK: διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε
KJV: Why do ye not rather take wrong?
INT: because of why not rather suffer wrong

1 Corinthians 6:7 Prtcl-I
GRK: διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε
KJV: do ye not rather
INT: because of why not rather be defrauded

1 Corinthians 8:10 Prtcl-I
GRK: εἰδωλείῳ κατακείμενον οὐχὶ ἡ συνείδησις
KJV: shall not the conscience
INT: an idol-temple eating not the conscience

1 Corinthians 9:1 Prtcl-I
GRK: εἰμὶ ἀπόστολος οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν
KJV: I not free? have I not seen Jesus
INT: Am I an apostle not Jesus the

1 Corinthians 10:16 Prtcl-I
GRK: ὃ εὐλογοῦμεν οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν
KJV: is it not the communion
INT: which we bless not fellowship is it

1 Corinthians 10:16 Prtcl-I
GRK: ὃν κλῶμεν οὐχὶ κοινωνία τοῦ
KJV: is it not the communion
INT: which we break not fellowship of the

1 Corinthians 10:29 Adv
GRK: δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ
KJV: I say, not thine own, but
INT: moreover I say not that of yourself

2 Corinthians 3:8 Prtcl-I
GRK: πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ
NAS: of the Spirit fail to be even more
KJV: shall not the ministration
INT: how not rather the

Galatians 2:14 Prtcl-I
GRK: ἐθνικῶς καὶ οὐχὶ Ἰουδαϊκῶς ζῇς
INT: like a Gentile and not like a Jew live

1 Thessalonians 2:19 Prtcl-I
GRK: καυχήσεως ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς
KJV: of rejoicing? [Are] not even ye
INT: of boasting or [are] not even you

Hebrews 1:14 Prtcl-I
GRK: οὐχὶ πάντες εἰσὶν
KJV: Are they not all ministering
INT: Not all are they

Hebrews 3:17 Prtcl-I
GRK: τεσσεράκοντα ἔτη οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν
KJV: years? [was it] not with them that had sinned,
INT: forty years [Was it] not with the [ones] having sinned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page