οὕτως
Englishman's Concordance
οὕτως (houtōs) — 205 Occurrences

Matthew 1:18 Adv
GRK: ἡ γένεσις οὕτως ἦν Μνηστευθείσης
NAS: Christ was as follows: when His mother
KJV: Christ was on this wise: When as his
INT: the birth thus came about having been betrothed

Matthew 2:5 Adv
GRK: τῆς Ἰουδαίας οὕτως γὰρ γέγραπται
NAS: of Judea; for this is what
KJV: of Judaea: for thus it is written by
INT: of Judea thus indeed it has been written

Matthew 3:15 Adv
GRK: Ἄφες ἄρτι οὕτως γὰρ πρέπον
NAS: [it] at this time; for in this way it is fitting
KJV: for thus it becometh
INT: Permit [it] presently thus indeed fitting

Matthew 5:12 Adv
GRK: τοῖς οὐρανοῖς οὕτως γὰρ ἐδίωξαν
NAS: is great; for in the same way they persecuted
KJV: for so persecuted they
INT: the heavens thus indeed they persecuted

Matthew 5:16 Adv
GRK: οὕτως λαμψάτω τὸ
NAS: men in such a way that they may see
KJV: Let your light so shine before
INT: Thus let shine the

Matthew 5:19 Adv
GRK: καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους
NAS: others [to do] the same, shall be called
KJV: men so, he shall be called
INT: and shall teach so the others

Matthew 6:9 Adv
GRK: Οὕτως οὖν προσεύχεσθε
NAS: then, in this way: 'Our Father
KJV: After this manner therefore pray
INT: Thus therefore pray

Matthew 6:30 Adv
GRK: ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν οὐ
NAS: But if God so clothes the grass
KJV: if God so clothe the grass
INT: God thus clothes [will he] not

Matthew 7:12 Adv
GRK: οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ ὑμεῖς
NAS: people the same way you want
KJV: ye even so to them: for
INT: the men so also you

Matthew 7:17 Adv
GRK: οὕτως πᾶν δένδρον
NAS: So every good
KJV: Even so every good
INT: So every tree

Matthew 9:33 Adv
GRK: Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ
NAS: Nothing like this has ever
KJV: It was never so seen in
INT: Never was it seen thus in

Matthew 11:26 Adv
GRK: πατήρ ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο
NAS: Father, for this way was well-pleasing
KJV: Father: for so it seemed good
INT: Father for thus well-pleasing it was

Matthew 12:40 Adv
GRK: τρεῖς νύκτας οὕτως ἔσται ὁ
NAS: OF THE SEA MONSTER, so will the Son
KJV: belly; so shall the Son
INT: three nights thus will be the

Matthew 12:45 Adv
GRK: τῶν πρώτων Οὕτως ἔσται καὶ
NAS: than the first. That is the way it will also
KJV: the first. Even so shall it be
INT: than the first Thus it will be also

Matthew 13:40 Adv
GRK: πυρὶ κατακαίεται οὕτως ἔσται ἐν
NAS: So just as the tares
KJV: burned in the fire; so shall it be in
INT: in fire is consumed thus it will be in

Matthew 13:49 Adv
GRK: οὕτως ἔσται ἐν
NAS: So it will be at the end of the age;
KJV: So shall it be at
INT: Thus will it be in

Matthew 17:12 Adv
GRK: ὅσα ἠθέλησαν οὕτως καὶ ὁ
NAS: they wished. So also
KJV: they listed. Likewise shall
INT: whatever they desired Thus also the

Matthew 18:14 Adv
GRK: οὕτως οὐκ ἔστιν
KJV: Even so it is not
INT: So not it is

Matthew 18:35 Adv
GRK: Οὕτως καὶ ὁ
NAS: will also do the same to you, if each
KJV: So likewise shall my heavenly
INT: Thus also the

Matthew 19:8 Adv
GRK: οὐ γέγονεν οὕτως
NAS: it has not been this way.
KJV: it was not so.
INT: not was [it] this way

Matthew 19:10 Adv
GRK: αὐτοῦ Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ
NAS: with his wife is like this, it is better
KJV: of the man be so with [his] wife,
INT: of him If this is the

Matthew 19:12 Adv
GRK: μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως καὶ εἰσὶν
NAS: were born that way from their mother's
KJV: some eunuchs, which were so born from
INT: of [their] mother were born thus and there are

Matthew 20:16 Adv
GRK: Οὕτως ἔσονται οἱ
NAS: So the last shall be first,
KJV: So the last shall be
INT: Thus will be the

Matthew 20:26 Adv
GRK: οὐχ οὕτως ἔσται ἐν
NAS: It is not this way among
KJV: not be so among you:
INT: Not thus will it be among

Matthew 23:28 Adv
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς
NAS: So you, too, outwardly
KJV: Even so ye also
INT: Thus also you

Matthew 24:27 Adv
GRK: ἕως δυσμῶν οὕτως ἔσται ἡ
NAS: to the west, so will the coming
KJV: even unto the west; so shall also
INT: as far as [the] west so will be the

Matthew 24:33 Adv
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς
NAS: so, you too, when
KJV: So likewise ye,
INT: Thus also you

Matthew 24:37 Adv
GRK: τοῦ Νῶε οὕτως ἔσται ἡ
KJV: the days of Noe [were], so shall also
INT: of the Noah so will be the

Matthew 24:39 Adv
GRK: ἦρεν ἅπαντας οὕτως ἔσται καὶ
NAS: away; so will the coming
KJV: them all away; so shall also
INT: took away all thus will be moreover

Matthew 24:46 Adv
GRK: αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα
NAS: finds so doing
KJV: when he cometh shall find so doing.
INT: of him will find thus doing

Matthew 26:40 Adv
GRK: τῷ Πέτρῳ Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε
NAS: to Peter, So, you [men] could
KJV: saith unto Peter, What, could ye not
INT: to Peter Thus not were you able

Matthew 26:54 Adv
GRK: γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι
NAS: happen this way?
KJV: be fulfilled, that thus it must be?
INT: Scriptures that thus it must be

Mark 2:7 Adv
GRK: Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ βλασφημεῖ
NAS: speak that way? He is blaspheming;
KJV: this [man] thus speak
INT: Why this [man] thus does speak he blasphemies

Mark 2:8 Adv
GRK: αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν
NAS: that they were reasoning that way within
KJV: spirit that they so reasoned within
INT: of him that thus they are reasoning within

Mark 2:12 Adv
GRK: λέγοντας ὅτι Οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν
NAS: seen anything like this.
KJV: never saw it on this fashion.
INT: saying thus Never did we see [it]

Mark 4:26 Adv
GRK: Καὶ ἔλεγεν Οὕτως ἐστὶν ἡ
NAS: of God is like a man
KJV: And he said, So is the kingdom
INT: And he said Thus is the

Mark 7:18 Adv
GRK: λέγει αὐτοῖς Οὕτως καὶ ὑμεῖς
NAS: And He said to them, Are you so lacking in understanding
KJV: Are ye so without understanding also?
INT: he says to them Thus also you

Mark 9:3 Adv
GRK: οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι
INT: not is able thus to whiten

Mark 10:43 Adv
GRK: οὐχ οὕτως δέ ἐστιν
NAS: But it is not this way among
KJV: But so shall it not
INT: not thus however shall it be

Mark 13:29 Adv
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς
NAS: Even so, you too, when
KJV: So ye in like manner,
INT: So also you

Mark 14:59 Adv
GRK: καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν
NAS: Not even in this respect was their testimony
KJV: But neither so did their
INT: And neither thus alike was

Mark 15:39 Adv
GRK: αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν
NAS: of Him, saw the way He breathed His last,
KJV: that he so cried out,
INT: him that thus he breathed his last said

Luke 1:25 Adv
GRK: ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν
NAS: This is the way the Lord has dealt
KJV: Thus hath the Lord
INT: Thus to me has done

Luke 2:48 Adv
GRK: ἐποίησας ἡμῖν οὕτως ἰδοὺ ὁ
NAS: have You treated us this way? Behold,
KJV: why hast thou thus dealt with us?
INT: have you done to us thus behold the

Luke 9:15 Adv
GRK: καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ κατέκλιναν
NAS: They did so, and had them all
KJV: And they did so, and made
INT: And they did so and made sit down

Luke 10:21 Adv
GRK: πατήρ ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο
NAS: Father, for this way was well-pleasing
KJV: Father; for so it seemed good
INT: Father for thus well-pleasing was it

Luke 11:30 Adv
GRK: Νινευίταις σημεῖον οὕτως ἔσται καὶ
NAS: to the Ninevites, so will the Son
KJV: unto the Ninevites, so shall
INT: Ninevites a sign thus will be also

Luke 12:21 Adv
GRK: Οὕτως ὁ θησαυρίζων
NAS: So is the man who stores up treasure
KJV: So [is] he that layeth up treasure
INT: Thus [is] he who treasures up

Luke 12:28 Adv
GRK: ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέζει πόσῳ
NAS: But if God so clothes the grass
KJV: then God so clothe the grass,
INT: God thus arrays how much

Luke 12:38 Adv
GRK: καὶ εὕρῃ οὕτως μακάριοί εἰσιν
NAS: and finds [them] so, blessed
KJV: and find [them] so, blessed are
INT: and finds [them] thus blessed are

Luke 12:43 Adv
GRK: εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως
NAS: finds so doing
KJV: when he cometh shall find so doing.
INT: will find doing thus

Luke 12:54 Adv
GRK: καὶ γίνεται οὕτως
NAS: is coming,' and so it turns
KJV: a shower; and so it is.
INT: and it happens so

Luke 14:33 Adv
GRK: οὕτως οὖν πᾶς
NAS: So then, none
KJV: So likewise, whosoever
INT: Thus therefore everyone

Luke 15:7 Adv
GRK: ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν
NAS: I tell you that in the same way, there will be [more] joy
KJV: unto you, that likewise joy shall be
INT: to you that thus joy in

Luke 15:10 Adv
GRK: οὕτως λέγω ὑμῖν
NAS: In the same way, I tell
KJV: Likewise, I say unto you,
INT: Thus I say to you

Luke 17:10 Adv
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς
NAS: So you too, when
KJV: So likewise ye,
INT: Thus also you

Luke 17:24 Adv
GRK: οὐρανὸν λάμπει οὕτως ἔσται ὁ
NAS: to the other part of the sky, so will the Son
KJV: heaven; so shall also
INT: sky shines thus will be the

Luke 17:26 Adv
GRK: ἡμέραις Νῶε οὕτως ἔσται καὶ
NAS: of Noah, so it will be also
KJV: the days of Noe, so shall it be also
INT: days of Noah thus will it be also

Luke 19:31 Adv
GRK: τί λύετε οὕτως ἐρεῖτε ὅτι
KJV: do ye loose [him]? thus shall ye say
INT: why do you untie [it] thus will you say Because

Luke 21:31 Adv
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς
NAS: So you also, when
KJV: So likewise ye,
INT: So also you

Luke 22:26 Adv
GRK: δὲ οὐχ οὕτως ἀλλ' ὁ
NAS: But [it is] not this way with you, but the one
KJV: [shall] not [be] so: but
INT: moreover not thus [shall be] but the

Luke 24:24 Adv
GRK: καὶ εὗρον οὕτως καθὼς καὶ
NAS: it just exactly as the women
KJV: found [it] even so as the women
INT: and found [it] so as also

Luke 24:46 Adv
GRK: αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν
NAS: and He said to them, Thus it is written,
KJV: and thus it behoved
INT: to them Thus it has been written should suffer

John 3:8 Adv
GRK: ποῦ ὑπάγει οὕτως ἐστὶν πᾶς
NAS: it is going; so is everyone
KJV: whither it goeth: so is every one
INT: where it goes thus is everyone

John 3:14 Adv
GRK: τῇ ἐρήμῳ οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ
NAS: in the wilderness, even so must
KJV: the wilderness, even so must
INT: the wilderness thus to be lifted up it behoves

John 3:16 Adv
GRK: Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν
NAS: For God so loved the world,
KJV: For God so loved the world,
INT: thus indeed loved

John 4:6 Adv
GRK: ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ
NAS: was sitting thus by the well.
KJV: [his] journey, sat thus on the well:
INT: journey sat thus at the

John 5:21 Adv
GRK: καὶ ζωοποιεῖ οὕτως καὶ ὁ
NAS: them life, even so the Son also
KJV: [them]; even so the Son
INT: and gives life thus also the

John 5:26 Adv
GRK: ἐν ἑαυτῷ οὕτως καὶ τῷ
NAS: in Himself, even so He gave to the Son
INT: in himself so also to the

John 7:46 Adv
GRK: Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος
NAS: spoken the way this man
KJV: Never man spake like this
INT: Never spoke like this [any] man

John 8:59 Adv
GRK: καὶ παρῆγεν οὕτως
KJV: of them, and so passed by.
INT: and passed by thus

John 11:48 Adv
GRK: ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως πάντες πιστεύσουσιν
NAS: we let Him [go on] like this, all men
KJV: we let him thus alone, all
INT: we let alone him thus all will believe

John 12:50 Adv
GRK: ὁ πατήρ οὕτως λαλῶ
KJV: said unto me, so I speak.
INT: the Father so I speak

John 13:25 Adv
GRK: οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ
NAS: He, leaning back thus on Jesus' bosom,
INT: moreover he thus on the

John 14:31 Adv
GRK: ὁ πατὴρ οὕτως ποιῶ Ἐγείρεσθε
NAS: but so that the world may know
KJV: me commandment, even so I do. Arise,
INT: the Father thus I do Rise up

John 15:4 Adv
GRK: τῇ ἀμπέλῳ οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς
NAS: in the vine, so neither
INT: the vine so neither [can] you

John 18:22 Adv
GRK: Ἰησοῦ εἰπών Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ
NAS: saying, Is that the way You answer
KJV: Answerest thou the high priest so?
INT: to Jesus having said Thus answer you the

John 21:1 Adv
GRK: ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως
NAS: and He manifested [Himself] in this way.
KJV: and on this wise shewed
INT: he revealed [himself] moreover thus

Acts 1:11 Adv
GRK: τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν
NAS: will come in just the same way
KJV: shall so come
INT: heaven thus will come in like

Acts 3:18 Adv
GRK: αὐτοῦ ἐπλήρωσεν οὕτως
NAS: would suffer, He has thus fulfilled.
KJV: should suffer, he hath so fulfilled.
INT: of him he fulfilled thus

Acts 7:1 Adv
GRK: Εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει
NAS: said, Are these things so?
KJV: Are these things so?
INT: if these things so are

Acts 7:6 Adv
GRK: ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεὸς
NAS: spoke to this effect, that his DESCENDANTS
KJV: God spake on this wise, That his
INT: spoke moreover thus God

Acts 7:8 Adv
GRK: περιτομῆς καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν
NAS: of circumcision; and so [Abraham] became the father
KJV: and so [Abraham] begat
INT: of circumcision and thus he fathered

Acts 8:32 Adv
GRK: αὐτὸν ἄφωνος οὕτως οὐκ ἀνοίγει
NAS: IS SILENT, SO HE DOES NOT OPEN
KJV: his shearer, so opened he not
INT: him [is] mute thus not he opens

Acts 12:8 Adv
GRK: ἐποίησεν δὲ οὕτως καὶ λέγει
NAS: And he did so. And he said
KJV: sandals. And so he did. And
INT: He did and so And he says

Acts 12:15 Adv
GRK: δὲ διισχυρίζετο οὕτως ἔχειν οἱ
NAS: But she kept insisting that it was so. They kept saying,
KJV: that it was even so. Then
INT: but she strongly affirmed thus it was

Acts 13:8 Adv
GRK: ὁ μάγος οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται
NAS: the magician (for so his name
KJV: the sorcerer (for so is his name
INT: the magician thus indeed means

Acts 13:34 Adv
GRK: εἰς διαφθοράν οὕτως εἴρηκεν ὅτι
NAS: He has spoken in this way: I WILL GIVE
KJV: he said on this wise,
INT: to decay thus he spoke

Acts 13:47 Adv
GRK: οὕτως γὰρ ἐντέταλται
NAS: For so the Lord has commanded
KJV: For so hath the Lord
INT: thus indeed has commanded

Acts 14:1 Adv
GRK: καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι
NAS: and spoke in such a manner that a large
KJV: of the Jews, and so spake, that
INT: and spoke so that believed

Acts 17:11 Adv
GRK: ἔχοι ταῦτα οὕτως
NAS: [to see] whether these things were so.
KJV: those things were so.
INT: were these things so

Acts 17:33 Adv
GRK: οὕτως ὁ Παῦλος
NAS: So Paul went
INT: thus Paul

Acts 19:20 Adv
GRK: Οὕτως κατὰ κράτος
NAS: So the word of the Lord
KJV: So mightily grew
INT: Thus with might

Acts 20:11 Adv
GRK: ἄχρι αὐγῆς οὕτως ἐξῆλθεν
NAS: until daybreak, and then left.
KJV: break of day, so he departed.
INT: until daybreak so he departed

Acts 20:13 Adv
GRK: τὸν Παῦλον οὕτως γὰρ διατεταγμένος
NAS: on board; for so he had arranged
KJV: Paul: for so had he appointed,
INT: Paul thus indeed he had arranged

Acts 20:35 Adv
GRK: ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ
NAS: you that by working hard in this manner you must
KJV: how that so labouring
INT: you that thus straining it behoves [us]

Acts 21:11 Adv
GRK: ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν
NAS: says: 'In this way the Jews
KJV: the Holy Ghost, So shall the Jews
INT: belt this thus will bind in

Acts 22:24 Adv
GRK: ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ
NAS: they were shouting against him that way.
KJV: wherefore they cried so against him.
INT: what cause thus they cried out against him

Acts 24:9 Adv
GRK: φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν
NAS: asserting that these things were so.
KJV: that these things were so.
INT: declaring these things thus to be

Acts 24:14 Adv
GRK: λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τῷ
KJV: they call heresy, so worship I the God
INT: they call a sect so I serve the

Acts 27:17 Adv
GRK: τὸ σκεῦος οὕτως ἐφέροντο
NAS: the sea anchor and in this way let themselves be driven
KJV: strake sail, and so were driven.
INT: the gear thus they were driven along

Acts 27:25 Adv
GRK: θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ'
NAS: that it will turn out exactly as I have been told.
KJV: God, that it shall be even
INT: God that thus it will be according to

Acts 27:44 Adv
GRK: πλοίου καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας
NAS: from the ship. And so it happened
KJV: And so it came to pass,
INT: ship and thus it came to pass all

Acts 28:14 Adv
GRK: ἑπτά καὶ οὕτως εἰς τὴν
NAS: days; and thus we came
KJV: days: and so we went toward
INT: seven And thus to

Romans 1:15 Adv
GRK: οὕτως τὸ κατ'
NAS: So, for my part, I am eager
KJV: So, as much as in me is,
INT: so as to

Romans 4:18 Adv
GRK: τὸ εἰρημένον Οὕτως ἔσται τὸ
NAS: he believed, so that he might become
KJV: to that which was spoken, So shall
INT: that which had been said So will be the

Romans 5:12 Adv
GRK: θάνατος καὶ οὕτως εἰς πάντας
NAS: through sin, and so death spread
KJV: sin; and so death passed
INT: death also thus to all

Romans 5:15 Adv
GRK: τὸ παράπτωμα οὕτως καὶ τὸ
KJV: the offence, so also
INT: the trespass so also [be] the

Romans 5:18 Adv
GRK: εἰς κατάκριμα οὕτως καὶ δι'
NAS: men, even so through one
KJV: even so by
INT: to condemnation so also by

Romans 5:19 Adv
GRK: οἱ πολλοί οὕτως καὶ διὰ
NAS: sinners, even so through the obedience
KJV: were made sinners, so by the obedience
INT: the many so also by

Romans 5:21 Adv
GRK: τῷ θανάτῳ οὕτως καὶ ἡ
NAS: so that, as sin reigned
KJV: death, even so might grace
INT: death so also

Romans 6:4 Adv
GRK: τοῦ πατρός οὕτως καὶ ἡμεῖς
NAS: into death, so that as Christ
KJV: of the Father, even so we
INT: of the Father so also we

Romans 6:11 Adv
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς
NAS: Even so consider yourselves
KJV: Likewise reckon ye
INT: So also you

Romans 6:19 Adv
GRK: τὴν ἀνομίαν οὕτως νῦν παραστήσατε
NAS: in [further] lawlessness, so now
KJV: unto iniquity; even so now yield
INT: lawlessness so now yield

Romans 9:20 Adv
GRK: με ἐποίησας οὕτως
NAS: did you make me like this, will it?
KJV: hast thou made me thus?
INT: me made you thus

Romans 10:6 Adv
GRK: πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει Μὴ
NAS: speaks as follows: DO NOT SAY
KJV: faith speaketh on this wise, Say not
INT: faith righteousness thus speaks not

Romans 11:5 Adv
GRK: οὕτως οὖν καὶ
NAS: In the same way then, there has also
KJV: Even so then at
INT: Thus then also

Romans 11:26 Adv
GRK: καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ
NAS: and so all Israel
KJV: And so all Israel
INT: and so all Israel

Romans 11:31 Adv
GRK: οὕτως καὶ οὗτοι
NAS: so these also
KJV: Even so have these
INT: so also these

Romans 12:5 Adv
GRK: οὕτως οἱ πολλοὶ
NAS: so we, who are many, are one
KJV: So we, [being] many,
INT: so the many

Romans 15:20 Adv
GRK: οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον
NAS: And thus I aspired
KJV: Yea, so have I strived
INT: thus moreover being ambitious

1 Corinthians 2:11 Adv
GRK: ἐν αὐτῷ οὕτως καὶ τὰ
NAS: which is in him? Even so the [thoughts] of God
KJV: him? even so the things of God
INT: in him so also the things

1 Corinthians 3:15 Adv
GRK: δὲ σωθήσεται οὕτως δὲ ὡς
NAS: will be saved, yet so as through fire.
KJV: shall be saved; yet so as by
INT: moreover will be saved thus however as

1 Corinthians 4:1 Adv
GRK: Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω
NAS: regard us in this manner, as servants
KJV: Let a man so account of us,
INT: So of us let reckon

1 Corinthians 5:3 Adv
GRK: παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον
NAS: judged him who has so committed
KJV: [concerning] him that hath so done
INT: being present the [one] so this having produced

1 Corinthians 6:5 Adv
GRK: ὑμῖν λέγω οὕτως οὐκ ἔνι
NAS: [this] to your shame. [Is it] so, [that] there
KJV: shame. Is it so, that there
INT: to you I say this Thus not is there

1 Corinthians 7:7 Adv
GRK: ὁ μὲν οὕτως ὁ δὲ
NAS: one in this manner,
KJV: one after this manner, and
INT: one indeed so one moreover

1 Corinthians 7:7 Adv
GRK: ὁ δὲ οὕτως
NAS: in this manner, and another
KJV: and another after that.
INT: one moreover so

1 Corinthians 7:17 Adv
GRK: ὁ θεός οὕτως περιπατείτω καὶ
NAS: each, in this manner
KJV: every one, so let him walk.
INT: God so let him walk and

1 Corinthians 7:17 Adv
GRK: περιπατείτω καὶ οὕτως ἐν ταῖς
NAS: in this manner let him walk.
KJV: let him walk. And so ordain I in
INT: let him walk and thus in the

1 Corinthians 7:26 Adv
GRK: ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι
KJV: [it is] good for a man so to be.
INT: for a man so to be

1 Corinthians 7:36 Adv
GRK: ὑπέρακμος καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι
NAS: and if it must be so, let him do
KJV: and need so require, let him do
INT: beyond [his] prime and so it ought to be

1 Corinthians 7:40 Adv
GRK: ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ κατὰ
KJV: if she so abide, after
INT: she is if so she should remain according to

1 Corinthians 8:12 Adv
GRK: οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες
NAS: And so, by sinning against
KJV: when ye sin so against
INT: thus moreover sinning

1 Corinthians 9:14 Adv
GRK: οὕτως καὶ ὁ
NAS: So also the Lord
KJV: Even so hath the Lord
INT: So also the

1 Corinthians 9:15 Adv
GRK: ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν
NAS: these things so that it will be done
KJV: that it should be so done unto
INT: these things that thus it should be with

1 Corinthians 9:24 Adv
GRK: τὸ βραβεῖον οὕτως τρέχετε ἵνα
NAS: Run in such a way that you may win.
KJV: receiveth the prize? So run, that
INT: the prize Thus run that

1 Corinthians 9:26 Adv
GRK: ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς
NAS: I run in such a way,
KJV: I therefore so run, not
INT: I therefore so run as

1 Corinthians 9:26 Adv
GRK: οὐκ ἀδήλως οὕτως πυκτεύω ὡς
NAS: in such a way, as not without aim;
KJV: as uncertainly; so fight I, not
INT: not uncertainly so I fight as

1 Corinthians 11:12 Adv
GRK: τοῦ ἀνδρός οὕτως καὶ ὁ
NAS: originates from the man, so also
KJV: the man, even so [is] the man
INT: the man [is] so also the

1 Corinthians 11:28 Adv
GRK: ἑαυτόν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ
NAS: himself, and in so doing he is to eat
KJV: himself, and so let him eat of
INT: himself and thus of the

1 Corinthians 12:12 Adv
GRK: ἐστιν σῶμα οὕτως καὶ ὁ
NAS: are one body, so also is Christ.
KJV: one body: so also [is] Christ.
INT: are body so also [is]

1 Corinthians 14:9 Adv
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς
NAS: So also you, unless
KJV: So likewise ye,
INT: So also you

1 Corinthians 14:12 Adv
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς
NAS: So also you, since
KJV: Even so ye, forasmuch as
INT: So also you

1 Corinthians 14:21 Adv
GRK: καὶ οὐδ' οὕτως εἰσακούσονταί μου
NAS: AND EVEN SO THEY WILL NOT LISTEN
KJV: and yet for all that will they
INT: and not even thus will they hear me

1 Corinthians 14:25 Adv
GRK: γίνεται καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ
NAS: are disclosed; and so he will fall
KJV: And thus are the secrets
INT: become and thus having fallen upon

1 Corinthians 15:11 Adv
GRK: εἴτε ἐκεῖνοι οὕτως κηρύσσομεν καὶ
NAS: [it was] I or they, so we preach
KJV: or they, so we preach, and
INT: or they so we preach and

1 Corinthians 15:11 Adv
GRK: κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε
NAS: we preach and so you believed.
KJV: we preach, and so ye believed.
INT: we preach and so you believed

1 Corinthians 15:22 Adv
GRK: πάντες ἀποθνήσκουσιν οὕτως καὶ ἐν
NAS: all die, so also in Christ
KJV: die, even so in Christ
INT: all die so also in

1 Corinthians 15:42 Adv
GRK: οὕτως καὶ ἡ
NAS: So also is the resurrection
KJV: So also [is] the resurrection
INT: So also [is] the

1 Corinthians 15:45 Adv
GRK: οὕτως καὶ γέγραπται
NAS: So also it is written,
KJV: And so it is written, The first
INT: So also it has been written

1 Corinthians 16:1 Adv
GRK: τῆς Γαλατίας οὕτως καὶ ὑμεῖς
NAS: of Galatia, so do
KJV: of Galatia, even so do ye.
INT: of Galatia so also you

2 Corinthians 1:5 Adv
GRK: εἰς ἡμᾶς οὕτως διὰ τοῦ
NAS: in abundance, so also
KJV: in us, so our consolation
INT: toward us thus so through

2 Corinthians 1:7 Adv
GRK: τῶν παθημάτων οὕτως καὶ τῆς
NAS: of our sufferings, so also
KJV: of the sufferings, so [shall ye be] also
INT: of the sufferings so also of the

2 Corinthians 7:14 Adv
GRK: ἐλαλήσαμεν ὑμῖν οὕτως καὶ ἡ
NAS: to you in truth, so also
KJV: truth, even so our boasting,
INT: we spoke to you so also the

2 Corinthians 8:6 Adv
GRK: καθὼς προενήρξατο οὕτως καὶ ἐπιτελέσῃ
NAS: So we urged Titus
KJV: as he had begun, so he would also
INT: as he before began so also he might complete

2 Corinthians 8:11 Adv
GRK: τοῦ θέλειν οὕτως καὶ τὸ
NAS: it also, so that just
KJV: to will, so [there may be] a performance
INT: of the being willing so also the

2 Corinthians 9:5 Adv
GRK: ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς εὐλογίαν
KJV: ready, as
INT: ready to be thus as a blessing

2 Corinthians 10:7 Adv
GRK: αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως καὶ ἡμεῖς
NAS: as he is Christ's, so also
KJV: even so [are] we
INT: he [is] of Christ so also [are] we

Galatians 1:6 Adv
GRK: Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε
NAS: I am amazed that you are so quickly
KJV: that ye are so soon removed
INT: I am astonished that thus quickly you are being changed

Galatians 3:3 Adv
GRK: οὕτως ἀνόητοί ἐστε
NAS: Are you so foolish? Having begun
KJV: Are ye so foolish? having begun
INT: So foolish are you

Galatians 4:3 Adv
GRK: οὕτως καὶ ἡμεῖς
NAS: So also we, while
KJV: Even so we, when
INT: So also we

Galatians 4:29 Adv
GRK: κατὰ πνεῦμα οὕτως καὶ νῦν
NAS: to the Spirit, so it is now
KJV: the Spirit, even so [it is] now.
INT: according to Spirit so also now

Galatians 6:2 Adv
GRK: βαστάζετε καὶ οὕτως ἀναπληρώσετε τὸν
NAS: burdens, and thereby fulfill
KJV: burdens, and so fulfil the law
INT: bear you and thus fulfill the

Ephesians 4:20 Adv
GRK: δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν
NAS: Christ in this way,
KJV: have not so learned Christ;
INT: however not thus learned

Ephesians 5:24 Adv
GRK: τῷ χριστῷ οὕτως καὶ αἱ
NAS: to Christ, so also
KJV: unto Christ, so [let] the wives
INT: to Christ so also

Ephesians 5:28 Adv
GRK: οὕτως ὀφείλουσιν καὶ
NAS: So husbands ought
KJV: So ought men
INT: So ought also

Ephesians 5:33 Adv
GRK: ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς
KJV: of you in particular so love his
INT: of himself wife so let love as

Philippians 4:1 Adv
GRK: στέφανός μου οὕτως στήκετε ἐν
NAS: and crown, in this way stand firm
KJV: and crown, so stand fast in
INT: crown of me thus stand firm in

Colossians 3:13 Adv
GRK: ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς
NAS: forgave you, so also
KJV: forgave you, so also [do] ye.
INT: forgave you so also [do] you

1 Thessalonians 2:4 Adv
GRK: τὸ εὐαγγέλιον οὕτως λαλοῦμεν οὐχ
NAS: with the gospel, so we speak,
KJV: with the gospel, even so we speak;
INT: the gospel so we speak not

1 Thessalonians 2:8 Adv
GRK: οὕτως ὀμειρόμενοι ὑμῶν
NAS: Having so fond an affection
KJV: So being affectionately desirous
INT: Thus yearning over you

1 Thessalonians 4:14 Adv
GRK: καὶ ἀνέστη οὕτως καὶ ὁ
NAS: and rose again, even so God will bring
KJV: rose again, even so them also
INT: and rose again so also

1 Thessalonians 4:17 Adv
GRK: ἀέρα καὶ οὕτως πάντοτε σὺν
NAS: in the air, and so we shall always
KJV: the air: and so shall we ever
INT: [the] air and thus always with

1 Thessalonians 5:2 Adv
GRK: ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται
KJV: the day of the Lord so cometh as
INT: by night so comes

2 Thessalonians 3:17 Adv
GRK: πάσῃ ἐπιστολῇ οὕτως γράφω
NAS: letter; this is the way I write.
KJV: every epistle: so I write.
INT: every letter so I write

2 Timothy 3:8 Adv
GRK: ἀντέστησαν Μωυσεῖ οὕτως καὶ οὗτοι
NAS: opposed Moses, so these [men] also
KJV: withstood Moses, so do these
INT: opposed Moses thus also these

Hebrews 4:4 Adv
GRK: τῆς ἑβδόμης οὕτως Καὶ κατέπαυσεν
KJV: the seventh [day] on this wise, And
INT: the seventh [day] thus And rested

Hebrews 5:3 Adv
GRK: τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ περὶ
NAS: as for the people, so also
KJV: for the people, so also for
INT: the people so also for

Hebrews 5:5 Adv
GRK: Οὕτως καὶ ὁ
NAS: So also Christ
KJV: So also Christ
INT: Thus also

Hebrews 6:9 Adv
GRK: εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν
NAS: though we are speaking in this way.
KJV: though we thus speak.
INT: if even thus we speak

Hebrews 6:15 Adv
GRK: καὶ οὕτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν
NAS: And so, having patiently waited,
KJV: And so, after he had patiently endured,
INT: and thus having had patience he obtained

Hebrews 9:6 Adv
GRK: Τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων εἰς
NAS: when these things have been so prepared,
KJV: were thus ordained,
INT: things moreover thus having been prepared into

Hebrews 9:28 Adv
GRK: οὕτως καὶ ὁ
NAS: so Christ also,
KJV: So Christ was once
INT: thus also

Hebrews 10:33 Adv
GRK: κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες
NAS: with those who were so treated.
KJV: companions of them that were so used.
INT: partners of those thus passing through [them] having become

James 1:11 Adv
GRK: αὐτοῦ ἀπώλετο οὕτως καὶ ὁ
NAS: is destroyed; so too
KJV: of it perisheth: so also shall
INT: of it perished thus also the

James 2:12 Adv
GRK: οὕτως λαλεῖτε καὶ
NAS: So speak and so
KJV: So speak ye, and
INT: So speak you and

James 2:12 Adv
GRK: λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς
NAS: speak and so act
KJV: speak ye, and so do, as
INT: speak you and so do as

James 2:17 Adv
GRK: οὕτως καὶ ἡ
NAS: Even so faith, if
KJV: Even so faith, if
INT: So also

James 2:26 Adv
GRK: νεκρόν ἐστιν οὕτως καὶ ἡ
NAS: [the] spirit is dead, so also faith
KJV: is dead, so faith without
INT: dead is so also

James 3:5 Adv
GRK: οὕτως καὶ ἡ
NAS: So also the tongue
KJV: Even so the tongue is
INT: Thus also the

James 3:10 Adv
GRK: μου ταῦτα οὕτως γίνεσθαι
NAS: these things ought not to be this way.
KJV: ought not so to be.
INT: of me these things thus to be

1 Peter 2:15 Adv
GRK: ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ
NAS: For such is the will of God
KJV: For so is the will
INT: because so is the

1 Peter 3:5 Adv
GRK: οὕτως γάρ ποτε
NAS: For in this way in former times
KJV: For after this manner in the old time
INT: thus indeed formerly

2 Peter 1:11 Adv
GRK: οὕτως γὰρ πλουσίως
NAS: for in this way the entrance
KJV: For so an entrance shall be ministered
INT: thus indeed richly

2 Peter 3:4 Adv
GRK: ἐκοιμήθησαν πάντα οὕτως διαμένει ἀπ'
NAS: continues just as it was from the beginning
KJV: all things continue as [they were] from
INT: fell asleep all things thus continue from

2 Peter 3:11 Adv
GRK: Τούτων οὕτως πάντων λυομένων
NAS: are to be destroyed in this way, what sort
INT: These things then all being to be dissolved

1 John 2:6 Adv
GRK: καὶ αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν
INT: also himself so to walk

1 John 4:11 Adv
GRK: Ἀγαπητοί εἰ οὕτως ὁ θεὸς
NAS: if God so loved us, we also
KJV: if God so loved us,
INT: Beloved if so God

Revelation 2:15 Adv
GRK: οὕτως ἔχεις καὶ
NAS: So you also have
KJV: So hast thou
INT: So have also

Revelation 3:5 Adv
GRK: Ὁ νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν
NAS: He who overcomes will thus be clothed
INT: He that overcomes thus will be clothed in

Revelation 3:16 Adv
GRK: οὕτως ὅτι χλιαρὸς
NAS: So because you are lukewarm,
KJV: So then because thou art
INT: Thus because lukewarm

Revelation 9:17 Adv
GRK: καὶ οὕτως εἶδον τοὺς
NAS: And this is how I saw in the vision
KJV: And thus I saw the horses
INT: And thus I saw the

Revelation 11:5 Adv
GRK: αὐτοὺς ἀδικῆσαι οὕτως δεῖ αὐτὸν
NAS: them, he must be killed in this way.
KJV: he must in this manner be killed.
INT: them to harm thus must he him

Revelation 18:21 Adv
GRK: θάλασσαν λέγων Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται
NAS: saying, So will Babylon,
KJV: saying, Thus with violence
INT: sea saying Thus with violence will be cast down

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page