1 Corinthians 14:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
2927 [e]κρυπτὰ
krypta
secretsAdj-NNP
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
2588 [e]καρδίας
kardias
heartN-GFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
5318 [e]φανερὰ
phanera
manifestAdj-NNP
1096 [e]γίνεται,
ginetai
become.V-PIM/P-3S
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3779 [e]οὕτως
houtōs
thusAdv
4098 [e]πεσὼν
pesōn
having fallenV-APA-NMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
4383 [e]πρόσωπον
prosōpon
[his] face,N-ANS
4352 [e]προσκυνήσει
proskynēsei
he will worshipV-FIA-3S
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2316 [e]Θεῷ,
Theō
God,N-DMS
518 [e]ἀπαγγέλλων
apangellōn
declaringV-PPA-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3689 [e]Ὄντως
Ontōs
certainlyAdv
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
1722 [e]ἐν
en
amongPrep
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
1510 [e]ἐστιν.
estin
is.V-PIA-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:25 Greek NT: Nestle 1904
τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ Θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι Ὄντως ὁ Θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι Ὄντως ὁ θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστίν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι Ὄντως ὁ θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστίν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ οὕτως τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται· καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ ἀπαγγέλλων ὅτι Ὁ θεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ οὕτω τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται· καὶ οὕτω πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ Θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ὁ Θεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ὄντως θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ούτω τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται· καὶ οὕτω πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ Θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ὁ Θεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ οὕτως τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ ἀπαγγέλλων ὅτι ὁ θεὸς Ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστιν

1 Corinthians 14:25 Hebrew Bible
ובכן יגלו תעלמות לבבו ויפל על פניו וישתחוה לאלהים ויודה בקול כי באמת האלהים בקרבכם׃

1 Corinthians 14:25 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܤܝܬܐ ܕܠܒܗ ܡܬܓܠܝܢ ܘܗܝܕܝܢ ܢܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ ܘܢܤܓܘܕ ܠܐܠܗܐ ܘܢܐܡܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
the secrets of his heart are disclosed; and so he will fall on his face and worship God, declaring that God is certainly among you.

King James Bible
And thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling down on his face he will worship God, and report that God is in you of a truth.

Holman Christian Standard Bible
The secrets of his heart will be revealed, and as a result he will fall facedown and worship God, proclaiming, "God is really among you."
Treasury of Scripture Knowledge

falling.

Genesis 44:14 And Judah and his brothers came to Joseph's house; for he was yet …

Deuteronomy 9:18 And I fell down before the LORD, as at the first, forty days and …

Psalm 72:11 Yes, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.

Isaiah 60:14 The sons also of them that afflicted you shall come bending to you…

Luke 5:8 When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart …

Luke 8:28 When he saw Jesus, he cried out, and fell down before him, and with …

Revelation 5:8 And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty …

Revelation 19:4 And the four and twenty elders and the four beasts fell down and …

God is.

Isaiah 45:14 Thus said the LORD, The labor of Egypt, and merchandise of Ethiopia …

Zechariah 8:23 Thus said the LORD of hosts; In those days it shall come to pass, …

Links
1 Corinthians 14:251 Corinthians 14:25 NIV1 Corinthians 14:25 NLT1 Corinthians 14:25 ESV1 Corinthians 14:25 NASB1 Corinthians 14:25 KJV1 Corinthians 14:25 Bible Apps1 Corinthians 14:25 Biblia Paralela1 Corinthians 14:25 Chinese Bible1 Corinthians 14:25 French Bible1 Corinthians 14:25 German BibleBible Hub
1 Corinthians 14:24
Top of Page
Top of Page