γίνεται
Englishman's Concordance
γίνεται (ginetai) — 26 Occurrences

Matthew 9:16 V-PIM/P-3S
GRK: χεῖρον σχίσμα γίνεται
NAS: and a worse tear results.
KJV: and the rent is made worse.
INT: a worse tear takes place

Matthew 12:45 V-PIM/P-3S
GRK: ἐκεῖ καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα
NAS: state of that man becomes worse
KJV: man is worse than
INT: there and becomes the last

Matthew 13:22 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ ἄκαρπος γίνεται
NAS: the word, and it becomes unfruitful.
KJV: the word, and he becometh unfruitful.
INT: and unfruitful it becomes

Matthew 13:32 V-PIM/P-3S
GRK: ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον ὥστε
NAS: than the garden plants and becomes a tree,
KJV: and becometh a tree,
INT: it is and becomes a tree so that

Matthew 26:2 V-PIM/P-3S
GRK: τὸ πάσχα γίνεται καὶ ὁ
NAS: the Passover is coming, and the Son
KJV: days is [the feast of] the passover,
INT: the passover takes place and the

Matthew 27:24 V-PIM/P-3S
GRK: μᾶλλον θόρυβος γίνεται λαβὼν ὕδωρ
NAS: that a riot was starting, he took
KJV: a tumult was made, he took
INT: rather a riot is arising having taken water

Mark 2:15 V-PIM/P-3S
GRK: Καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν
NAS: And it happened that He was reclining
KJV: And it came to pass, that, as Jesus
INT: And it came to pass [as] dined he

Mark 2:21 V-PIM/P-3S
GRK: χεῖρον σχίσμα γίνεται
NAS: and a worse tear results.
KJV: and the rent is made worse.
INT: worse a tear takes place

Mark 4:11 V-PIM/P-3S
GRK: τὰ πάντα γίνεται
NAS: who are outside get everything
KJV: all [these] things are done in
INT: the everything is done

Mark 4:19 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ ἄκαρπος γίνεται
NAS: the word, and it becomes unfruitful.
KJV: the word, and it becometh unfruitful.
INT: and unfruitful it becomes

Mark 4:32 V-PIM/P-3S
GRK: ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων
NAS: it grows up and becomes larger
KJV: and becometh greater than
INT: it grows up and becomes greater than all

Mark 4:37 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη
NAS: And there arose a fierce gale
KJV: And there arose a great storm
INT: And comes a storm violent

Mark 11:23 V-PIM/P-3S
GRK: ὃ λαλεῖ γίνεται ἔσται αὐτῷ
NAS: he says is going to happen, it will be [granted] him.
KJV: he saith shall come to pass; he
INT: what he says takes place it will be done for him

Luke 11:26 V-PIM/P-3S
GRK: ἐκεῖ καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα
NAS: state of that man becomes worse
KJV: man is worse
INT: there and becomes the last

Luke 12:54 V-PIM/P-3S
GRK: ἔρχεται καὶ γίνεται οὕτως
NAS: is coming,' and so it turns out.
KJV: and so it is.
INT: is coming and it happens so

Luke 12:55 V-PIM/P-3S
GRK: ἔσται καὶ γίνεται
NAS: It will be a hot day,' and it turns out [that way].
KJV: heat; and it cometh to pass.
INT: there will be and it happens

Luke 15:10 V-PIM/P-3S
GRK: λέγω ὑμῖν γίνεται χαρὰ ἐνώπιον
KJV: unto you, there is joy
INT: I say to you there is joy before

Luke 20:33 V-PIM/P-3S
GRK: τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή οἱ
KJV: wife of them is she? for seven
INT: of which of them does she become wife the

Romans 11:6 V-PIM/P-3S
GRK: χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις εἰ
KJV: otherwise grace is no more grace.
INT: grace no longer becomes grace if

1 Corinthians 14:25 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτοῦ φανερὰ γίνεται καὶ οὕτως
KJV: of his heart made manifest; and
INT: of him manifest become and thus

1 Timothy 6:4 V-PIM/P-3S
GRK: ἐξ ὧν γίνεται φθόνος ἔρις
NAS: out of which arise envy,
KJV: whereof cometh envy,
INT: out of which come envy strife

Hebrews 7:12 V-PIM/P-3S
GRK: νόμου μετάθεσις γίνεται
NAS: of necessity there takes place a change
KJV: being changed, there is made of
INT: of law a change takes place

Hebrews 7:18 V-PIM/P-3S
GRK: μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς
KJV: For there is verily a disannulling
INT: truly indeed there is of the going before commandment

Hebrews 9:22 V-PIM/P-3S
GRK: αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις
KJV: shedding of blood is no
INT: blood-shedding not there is forgiveness

Hebrews 11:6 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται
KJV: and [that] he is a rewarder
INT: him a rewarder he becomes

2 Peter 1:20 V-PIM/P-3S
GRK: ἐπιλύσεως οὐ γίνεται
KJV: of the scripture is of any private
INT: interpretation not is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page