γεγονός
Englishman's Concordance
γεγονός (gegonos) — 8 Occurrences

Mark 5:14 V-RPA-NNS
GRK: ἐστιν τὸ γεγονός
NAS: to see what it was that had happened.
KJV: what it was that was done.
INT: it is that has been done

Luke 2:15 V-RPA-ANS
GRK: τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ
KJV: thing which is come to pass, which
INT: this that has come to pass which the

Luke 8:34 V-RPA-ANS
GRK: βόσκοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ
NAS: saw what had happened, they ran away
KJV: [them] saw what was done, they fled,
INT: fed [them] what had taken place fled and

Luke 8:35 V-RPA-ANS
GRK: ἰδεῖν τὸ γεγονὸς καὶ ἦλθον
NAS: out to see what had happened; and they came
KJV: to see what was done; and
INT: to see what had taken place and came

Luke 8:56 V-RPA-ANS
GRK: εἰπεῖν τὸ γεγονός
NAS: them to tell no one what had happened.
KJV: no man what was done.
INT: to tell what had happened

Luke 24:12 V-RPA-ANS
GRK: θαυμάζων τὸ γεγονός
NAS: marveling at what had happened.
KJV: himself at that which was come to pass.
INT: wondering at that which had come to pass

Acts 5:7 V-RPA-ANS
GRK: εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν
NAS: in, not knowing what had happened.
KJV: not knowing what was done, came in.
INT: knowing what had come to pass came in

Acts 13:12 V-RPA-ANS
GRK: ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος
NAS: when he saw what had happened, being amazed
KJV: when he saw what was done, believed,
INT: procounsul what had happened believed being astonished

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page