ἐγενήθημεν
Englishman's Concordance
ἐγενήθημεν (egenēthēmen) — 7 Occurrences

Romans 9:29 V-AIP-1P
GRK: Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς
NAS: TO US A POSTERITY, WE WOULD HAVE BECOME LIKE
INT: Sodom anyhow we would have become and as

1 Corinthians 4:9 V-AIP-1P
GRK: ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ
NAS: because we have become a spectacle
KJV: for we are made a spectacle
INT: that a spectacle we became to the world

1 Corinthians 4:13 V-AIP-1P
GRK: τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν πάντων περίψημα
NAS: we try to conciliate; we have become as the scum
KJV: we intreat: we are made as
INT: of the world we are become of all [the] off-scouring

1 Thessalonians 1:5 V-AIP-1P
GRK: οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν
NAS: what kind of men we proved to be among
KJV: what manner of men we were among
INT: you know what we were among you

1 Thessalonians 2:5 V-AIP-1P
GRK: λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν καθὼς οἴδατε
NAS: For we never came with flattering
KJV: at any time used we flattering
INT: word of flattery were we even as you know

1 Thessalonians 2:7 V-AIP-1P
GRK: ἀλλὰ ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν
NAS: But we proved to be gentle among
KJV: But we were gentle among
INT: but we were gentle in

1 Thessalonians 2:10 V-AIP-1P
GRK: τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν
NAS: and blamelessly we behaved toward you believers;
KJV: unblameably we behaved ourselves among you
INT: that believe we were

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γεωργός — 2 Occ.
γεωργοὺς — 5 Occ.
γῆ — 38 Occ.
γῆν — 78 Occ.
γῆς — 136 Occ.
γήρει — 1 Occ.
γηράσῃς — 1 Occ.
γηράσκον — 1 Occ.
ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page