γένοιτό
Englishman's Concordance
γένοιτό (genoito) — 17 Occurrences

Luke 1:38 V-AOM-3S
GRK: δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατὰ
NAS: of the Lord; may it be done to me according
KJV: of the Lord; be it unto me
INT: handmaid of [the] Lord be it to me according to

Luke 20:16 V-AOM-3S
GRK: εἶπαν Μὴ γένοιτο
INT: they said never may it be

Acts 5:24 V-AOM-3S
GRK: τί ἂν γένοιτο τοῦτο
NAS: them as to what would come of this.
KJV: whereunto this would grow.
INT: what anyhow might be this

Romans 3:4 V-AOM-3S
GRK: μὴ γένοιτο γινέσθω δὲ
NAS: let God be found true,
KJV: let God be true, but
INT: never may it be let be moreover

Romans 3:6 V-AOM-3S
GRK: μὴ γένοιτο ἐπεὶ πῶς
INT: never may it be otherwise how

Romans 3:31 V-AOM-3S
GRK: πίστεως μὴ γένοιτο ἀλλὰ νόμον
INT: faith never may it be but law

Romans 6:2 V-AOM-3S
GRK: μὴ γένοιτο οἵτινες ἀπεθάνομεν
INT: never may it be who we died

Romans 6:15 V-AOM-3S
GRK: χάριν μὴ γένοιτο
INT: grace never may it be

Romans 7:7 V-AOM-3S
GRK: ἁμαρτία μὴ γένοιτο ἀλλὰ τὴν
INT: sin never may it be But

Romans 7:13 V-AOM-3S
GRK: θάνατος μὴ γένοιτο ἀλλὰ ἡ
NAS: sin would become utterly
KJV: the commandment might become exceeding
INT: death never may it be But

Romans 9:14 V-AOM-3S
GRK: θεῷ μὴ γένοιτο
INT: God [is there] not may it be

Romans 11:1 V-AOM-3S
GRK: αὐτοῦ μὴ γένοιτο καὶ γὰρ
INT: of him never may it be also indeed

Romans 11:11 V-AOM-3S
GRK: πέσωσιν μὴ γένοιτο ἀλλὰ τῷ
INT: they might fall never may it be but in the

1 Corinthians 6:15 V-AOM-3S
GRK: μέλη μὴ γένοιτο
INT: members never may it be

Galatians 2:17 V-AOM-3S
GRK: διάκονος μὴ γένοιτο
INT: minister never may it be

Galatians 3:21 V-AOM-3S
GRK: θεοῦ μὴ γένοιτο εἰ γὰρ
INT: of God never may it be if indeed

Galatians 6:14 V-AOM-3S
GRK: δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ
INT: however never may it be to boast if

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page