γενομένης
Englishman's Concordance
γενομένης (genomenēs) — 33 Occurrences

Matthew 8:16 V-APM-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ
NAS: When evening came, they brought
KJV: the even was come, they brought
INT: evening moreover having come they brought to him

Matthew 13:21 V-APM-GFS
GRK: πρόσκαιρός ἐστιν γενομένης δὲ θλίψεως
NAS: persecution arises because
KJV: persecution ariseth because
INT: temporary is having come however tribulation

Matthew 14:15 V-APM-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ
KJV: And when it was evening, his
INT: evening moreover having come came to him

Matthew 14:23 V-APM-GFS
GRK: ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν
KJV: when the evening was come, he was
INT: Evening moreover having arrived alone he was

Matthew 16:2 V-APM-GFS
GRK: αὐτοῖς Ὀψίας γενομένης λέγετε Εὐδία
KJV: unto them, When it is evening,
INT: to them Evening having come you say Fair weather

Matthew 20:8 V-APM-GFS
GRK: ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ
NAS: When evening came, the owner
KJV: when even was come, the lord
INT: evening moreover having arrived says the

Matthew 26:20 V-APM-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ
NAS: when evening came, Jesus was reclining
KJV: when the even was come, he sat down
INT: evening moreover having arrived he reclined [at table] with

Matthew 27:1 V-APM-GFS
GRK: Πρωίας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον
NAS: when morning came, all
KJV: the morning was come, all
INT: morning moreover having arrived counsel took

Matthew 27:57 V-APM-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος
KJV: the even was come, there came
INT: evening moreover having arrived came a man

Mark 1:32 V-APM-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης ὅτε ἔδυ
NAS: When evening came, after the sun
KJV: And at even, when
INT: Evening moreover having come when went down

Mark 4:17 V-APM-GFS
GRK: εἰσιν εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ
NAS: persecution arises because
KJV: persecution ariseth for
INT: are then having arisen tribulation or

Mark 4:35 V-APM-GFS
GRK: ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης Διέλθωμεν εἰς
NAS: when evening came, He said
KJV: when the even was come, he saith
INT: day evening having been become Let us pass over to

Mark 6:21 V-APM-GFS
GRK: Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου
NAS: A strategic day came when Herod
KJV: day was come, that
INT: And having come [a] day opportune

Mark 6:35 V-APM-GFS
GRK: ὥρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ
KJV: And when the day was now far spent,
INT: an hour late [it] being having come to him

Mark 6:47 V-APM-GFS
GRK: καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ
KJV: And when even was come, the ship was
INT: And evening having come was the

Mark 14:17 V-APM-GFS
GRK: Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ
KJV: And in the evening he cometh
INT: And evening having arrived he comes with

Mark 15:33 V-APM-GFS
GRK: Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης
NAS: hour came, darkness
KJV: hour was come, there was
INT: and having arrived [the] hour sixth

Mark 15:42 V-APM-GFS
GRK: ἤδη ὀψίας γενομένης ἐπεὶ ἦν
NAS: had already come, because
KJV: when the even was come, because
INT: already evening having arrived since it was [the]

Luke 4:42 V-APM-GFS
GRK: Γενομένης δὲ ἡμέρας
NAS: When day came, Jesus left and went
KJV: And when it was day, he departed
INT: having arrived moreover [the] day

Luke 6:48 V-APM-GFS
GRK: πλημμύρης δὲ γενομένης προσέρηξεν ὁ
NAS: and when a flood occurred, the torrent
KJV: when the flood arose, the stream
INT: a flood moreover having come burst upon the

John 21:4 V-PPM/P-GFS
GRK: δὲ ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς
NAS: was now breaking, Jesus
KJV: was now come, Jesus stood
INT: moreover already being come stood Jesus

Acts 2:6 V-APM-GFS
GRK: γενομένης δὲ τῆς
NAS: sound occurred, the crowd
KJV: when this was noised abroad,
INT: having become moreover the

Acts 11:19 V-APM-GFS
GRK: θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ
NAS: of the persecution that occurred in connection
KJV: the persecution that arose about
INT: tribulation that had taken place over Stephen

Acts 12:18 V-APM-GFS
GRK: Γενομένης δὲ ἡμέρας
NAS: Now when day came, there was no small
KJV: Now as soon as it was day, there was
INT: having come moreover day

Acts 15:2 V-APM-GFS
GRK: γενομένης δὲ στάσεως
NAS: and Barnabas had great
KJV: and Barnabas had no small
INT: Having taken place therefore a commotion

Acts 15:7 V-APM-GFS
GRK: δὲ ζητήσεως γενομένης ἀναστὰς Πέτρος
NAS: After there had been much debate,
KJV: And when there had been much
INT: moreover discussion having taken place having risen up Peter

Acts 16:35 V-APM-GFS
GRK: Ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ
NAS: when day came, the chief magistrates
KJV: And when it was day, the magistrates
INT: day moreover having come sent the

Acts 20:3 V-APM-GFS
GRK: μῆνας τρεῖς γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ
NAS: and when a plot was formed against
KJV: And when the Jews laid wait
INT: months three having been made a plot against him

Acts 21:40 V-APM-GFS
GRK: δὲ σιγῆς γενομένης προσεφώνησεν τῇ
KJV: And when there was made a great
INT: moreover silence having taken place he spoke to [them] with the

Acts 23:12 V-APM-GFS
GRK: Γενομένης δὲ ἡμέρας
KJV: And when it was day, certain
INT: having become moreover day

Acts 25:26 V-APM-GFS
GRK: τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί
NAS: that after the investigation has taken place, I may have
KJV: after examination had, I might have
INT: the examination having taken place I might have something

Acts 26:6 V-APM-GFS
GRK: ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ
NAS: of the promise made by God
KJV: the hope of the promise made of God
INT: of us promise having been made by

2 Corinthians 1:8 V-APM-GFS
GRK: ἡμῶν τῆς γενομένης ἐν τῇ
NAS: of our affliction which came [to us] in Asia,
KJV: trouble which came to us in
INT: of us having happened in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page