γίνεσθαι
Englishman's Concordance
γίνεσθαι (ginesthai) — 10 Occurrences

Luke 21:7 V-PNM/P
GRK: μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι
NAS: these things are about to take place?
KJV: these things shall come to pass?
INT: are about these things to take place

Luke 21:28 V-PNM/P
GRK: δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ
NAS: begin to take place, straighten
KJV: begin to come to pass, then look up,
INT: moreover these things to come to pass look up and

Luke 21:36 V-PNM/P
GRK: τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι
NAS: that are about to take place, and to stand
KJV: that shall come to pass, and
INT: which are about to come to pass and to stand

Acts 4:30 V-PNM/P
GRK: καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ
NAS: and wonders take place through
KJV: and wonders may be done by the name
INT: and wonders take place through the

Acts 14:3 V-PNM/P
GRK: καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν
NAS: and wonders be done by their hands.
KJV: and wonders to be done by their
INT: and wonders to be done through the

Acts 26:22 V-PNM/P
GRK: ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωυσῆς
NAS: said was going to take place;
KJV: did say should come:
INT: said was about to happen and Moses

Acts 27:33 V-PNM/P
GRK: ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι παρεκάλει ὁ
NAS: was about to dawn, Paul
KJV: while the day was coming on, Paul
INT: day was about to come exhorted

1 Corinthians 7:36 V-PNM/P
GRK: οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι ὃ θέλει
KJV: need so require, let him do what
INT: so it ought to be what he wills

1 Corinthians 10:20 V-PNM/P
GRK: τῶν δαιμονίων γίνεσθαι
NAS: and I do not want you to become sharers
KJV: that ye should have fellowship
INT: with demons to be

James 3:10 V-PNM/P
GRK: ταῦτα οὕτως γίνεσθαι
KJV: not so to be.
INT: these things thus to be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page