ἐγένοντο
Englishman's Concordance
ἐγένοντο (egenonto) — 13 Occurrences

Matthew 11:20 V-AIM-3P
GRK: ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται
NAS: of His miracles were done, because
KJV: mighty works were done, because
INT: in which had taken place the most

Matthew 11:21 V-AIM-3P
GRK: καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις
NAS: the miracles had occurred in Tyre
KJV: which were done in
INT: and Sidon had taken place the miracles

Mark 9:6 V-AIM-3P
GRK: ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο
NAS: to answer; for they became terrified.
INT: terrified indeed they were

Luke 13:2 V-AIM-3P
GRK: τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο ὅτι ταῦτα
KJV: these Galilaeans were sinners above
INT: the Galileans were because such things

Luke 13:4 V-AIM-3P
GRK: αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας
KJV: that they were sinners above
INT: these debtors were beyond all

Luke 23:12 V-AIM-3P
GRK: Ἐγένοντο δὲ φίλοι
NAS: and Pilate became friends
KJV: and Herod were made friends together:
INT: became moreover friends

Acts 5:36 V-AIM-3P
GRK: διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν
NAS: him were dispersed and came to nothing.
KJV: were scattered, and brought to nought.
INT: were dispersed and came to nothing

2 Peter 2:1 V-AIM-3P
GRK: Ἐγένοντο δὲ καὶ
NAS: also arose among
KJV: But there were false prophets also
INT: were moreover also

Revelation 8:5 V-AIM-3P
GRK: γῆν καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ
NAS: it to the earth; and there followed peals of thunder
KJV: the earth: and there were voices, and
INT: earth and there were thunders and

Revelation 11:13 V-AIM-3P
GRK: λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν
KJV: and the remnant were affrighted, and
INT: rest afraid became and gave

Revelation 11:15 V-AIM-3P
GRK: ἐσάλπισεν καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι
NAS: of the world has become [the kingdom] of our Lord
KJV: sounded; and there were great voices
INT: sounded [his] trumpet and were voices great

Revelation 11:19 V-AIM-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ
KJV: and there were lightnings,INT: of him and they were lightnings and

Revelation 16:18 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ
NAS: such as there had not been since
KJV: And there were voices, and
INT: And they were lightnings and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γηράσκον — 1 Occ.
ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page