Acts 27:33
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
891 [e]Ἄχρι
Achri
UntilPrep
1161 [e]δὲ
de
thenConj
3739 [e]οὗ
hou
thatRelPro-GMS
2250 [e]ἡμέρα
hēmera
dayN-NFS
3195 [e]ἤμελλεν
ēmellen
was aboutV-IIA-3S
1096 [e]γίνεσθαι,
ginesthai
to come,V-PNM/P
3870 [e]παρεκάλει
parekalei
kept urgingV-IIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3972 [e]Παῦλος
Paulos
PaulN-NMS
537 [e]ἅπαντας
hapantas
allAdj-AMP
3335 [e]μεταλαβεῖν
metalabein
to partakeV-ANA
5160 [e]τροφῆς
trophēs
of food,N-GFS
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
5065 [e]Τεσσαρεσκαιδεκάτην
Tessareskaidekatēn
The fourteenthAdj-AFS
4594 [e]σήμερον
sēmeron
todayAdv
2250 [e]ἡμέραν
hēmeran
[is] dayN-AFS
4328 [e]προσδοκῶντες
prosdokōntes
watchingV-PPA-NMP
777 [e]ἄσιτοι
asitoi
without eatingAdj-NMP
1300 [e]διατελεῖτε,
diateleite
you continue,V-PIA-2P
3367 [e]μηθὲν
mēthen
nothingAdj-ANS
4355 [e]προσλαβόμενοι.
proslabomenoi
having taken.V-APM-NMP

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 27:33 Greek NT: Nestle 1904
Ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε, μηθὲν προσλαβόμενοι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:33 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε, μηθὲν προσλαβόμενοι·

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:33 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε, μηθὲν προσλαβόμενοι·

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:33 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἄχρι δὲ οὗ ἤμελλεν ἡμέρα γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς, λέγων, Tεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε, μηδὲν προσλαβόμενοι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:33 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἄχρι δὲ οὗ ἔμελλεν ἡμέρα γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων· Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε, μηδὲν προσλαβόμενοι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:33 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἔμελλεν γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων· τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε, μηθὲν προσλαβόμενοι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:33 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἄχρι δὲ οὗ ἔμελλεν ἡμέρα γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς, λέγων, Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε, μηδὲν προσλαβόμενοι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:33 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἄχρι δὲ οὗ ἔμελλεν ἡμέρα γίνεσθαι παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων, Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε μηδὲν προσλαβόμενοι

Acts 27:33 Hebrew Bible
והבקר טרם יאור ופולוס מבקש מכלם לטעם לחם לאמר היום יום ארבעה עשר אשר חכיתם צמים ולא טעמתם מאומה׃

Acts 27:33 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܕܝܢ ܦܘܠܘܤ ܥܕܡܐ ܕܗܘܐ ܨܦܪܐ ܡܦܝܤ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܕܢܩܒܠܘܢ ܤܝܒܪܬܐ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܘܡܢܐ ܗܐ ܐܪܒܬܥܤܪ ܝܘܡܝܢ ܡܢ ܩܢܛܐ ܡܕܡ ܠܐ ܛܥܝܡ ܠܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Until the day was about to dawn, Paul was encouraging them all to take some food, saying, "Today is the fourteenth day that you have been constantly watching and going without eating, having taken nothing.

King James Bible
And while the day was coming on, Paul besought them all to take meat, saying, This day is the fourteenth day that ye have tarried and continued fasting, having taken nothing.

Holman Christian Standard Bible
When it was about daylight, Paul urged them all to take food, saying, "Today is the fourteenth day that you have been waiting and going without food, having eaten nothing.
Treasury of Scripture Knowledge

while.

Acts 27:29 Then fearing lest we should have fallen on rocks, they cast four …

This.

Acts 27:27 But when the fourteenth night was come, as we were driven up and …

Links
Acts 27:33Acts 27:33 NIVActs 27:33 NLTActs 27:33 ESVActs 27:33 NASBActs 27:33 KJVActs 27:33 Bible AppsActs 27:33 Biblia ParalelaActs 27:33 Chinese BibleActs 27:33 French BibleActs 27:33 German BibleBible Hub
Acts 27:32
Top of Page
Top of Page