Παῦλος
Englishman's Concordance
Παῦλος (Paulos) — 79 Occurrences

Acts 13:9 N-NMS
GRK: ὁ καὶ Παῦλος πλησθεὶς πνεύματος
NAS: was also [known as] Paul, filled
KJV: also [is called] Paul,) filled with
INT: who also [is] Paul having been filled [the] Spirit

Acts 13:16 N-NMS
GRK: ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας
NAS: Paul stood up, and motioning
KJV: Then Paul stood up, and
INT: having risen up moreover Paul and having made a sign

Acts 13:46 N-NMS
GRK: τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ
NAS: Paul and Barnabas spoke out boldly
KJV: Then Paul and Barnabas
INT: also Paul and

Acts 14:11 N-NMS
GRK: ὃ ἐποίησεν Παῦλος ἐπῆραν τὴν
NAS: saw what Paul had done, they raised
KJV: saw what Paul had done, they lifted up
INT: what did Paul lifted up the

Acts 14:14 N-NMS
GRK: Βαρνάβας καὶ Παῦλος διαρρήξαντες τὰ
NAS: Barnabas and Paul heard
KJV: and Paul, heard
INT: Barnabas and Paul having torn the

Acts 15:35 N-NMS
GRK: Παῦλος δὲ καὶ
NAS: But Paul and Barnabas stayed
KJV: Paul also and
INT: Paul moreover and

Acts 15:36 N-NMS
GRK: πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος Ἐπιστρέψαντες δὴ
NAS: some days Paul said to Barnabas,
KJV: days after Paul said unto
INT: to Barnabas Paul Having turned back indeed

Acts 15:38 N-NMS
GRK: Παῦλος δὲ ἠξίου
NAS: But Paul kept insisting
KJV: But Paul thought not
INT: Paul however thought it well

Acts 15:40 N-NMS
GRK: Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος
NAS: But Paul chose Silas
KJV: And Paul chose Silas,
INT: Paul however having chosen

Acts 16:3 N-NMS
GRK: ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ
NAS: Paul wanted this man
KJV: Him would Paul have to go forth with
INT: wished Paul with him

Acts 16:18 N-NMS
GRK: διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας
NAS: days. But Paul was greatly annoyed,
KJV: days. But Paul, being grieved, turned
INT: having been distressed however Paul and having turned

Acts 16:25 N-NMS
GRK: τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας
NAS: midnight Paul and Silas
KJV: at midnight Paul and Silas
INT: midnight Paul and Silas

Acts 16:28 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ
NAS: But Paul cried out with a loud
KJV: But Paul cried with a loud
INT: however Paul loud with a voice

Acts 16:37 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς
NAS: But Paul said
KJV: But Paul said unto
INT: but Paul said to

Acts 17:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ
NAS: So Paul stood in the midst
KJV: Then Paul stood in
INT: moreover Paul in [the] midst

Acts 17:33 N-NMS
GRK: οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ
NAS: So Paul went out of their midst.
KJV: [matter].So Paul departed from
INT: thus Paul went out from

Acts 18:5 N-NMS
GRK: λόγῳ ὁ Παῦλος διαμαρτυρόμενος τοῖς
NAS: from Macedonia, Paul [began] devoting himself completely
KJV: Macedonia, Paul was pressed
INT: word Paul earnestly testifying to the

Acts 18:18 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας
NAS: Paul, having remained many
KJV: And Paul [after this] tarried
INT: and Paul yet having remained

Acts 19:4 N-NMS
GRK: εἶπεν δὲ Παῦλος Ἰωάννης ἐβάπτισεν
NAS: Paul said, John
KJV: Then said Paul, John verily
INT: said moreover Paul John baptized [with]

Acts 19:13 N-NMS
GRK: Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει
NAS: you by Jesus whom Paul preaches.
KJV: by Jesus whom Paul preacheth.
INT: Jesus whom Paul proclaims

Acts 19:21 N-NMS
GRK: ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ
NAS: were finished, Paul purposed
KJV: were ended, Paul purposed
INT: purposed Paul in the

Acts 19:26 N-NMS
GRK: Ἀσίας ὁ Παῦλος οὗτος πείσας
NAS: this Paul has persuaded
KJV: this Paul hath persuaded
INT: Asia which Paul this having persuaded

Acts 20:1 N-NMS
GRK: μεταπεμψάμενος ὁ Παῦλος τοὺς μαθητὰς
NAS: had ceased, Paul sent
KJV: was ceased, Paul called
INT: having called to [him] Paul the disciples

Acts 20:7 N-NMS
GRK: ἄρτον ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς
NAS: bread, Paul [began] talking
KJV: bread, Paul preached
INT: bread Paul talked to them

Acts 20:10 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ
NAS: But Paul went down and fell
KJV: And Paul went down, and fell on
INT: moreover Paul fell upon him

Acts 20:16 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν
NAS: For Paul had decided to sail past
KJV: For Paul had determined to sail by
INT: indeed Paul to sail by

Acts 21:13 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Παῦλος Τί ποιεῖτε
NAS: Then Paul answered, What
KJV: Then Paul answered, What
INT: answered Paul What are you doing

Acts 21:18 N-NMS
GRK: εἰσῄει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν
NAS: And the following day Paul went
KJV: the [day] following Paul went in
INT: went in Paul with us

Acts 21:26 N-NMS
GRK: τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς
NAS: Then Paul took the men,
KJV: Then Paul took the men,
INT: Then Paul having taken the

Acts 21:29 N-NMS
GRK: εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος
NAS: with him, and they supposed that Paul had brought
KJV: that Paul had brought
INT: brought Paul

Acts 21:37 N-NMS
GRK: παρεμβολὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ
NAS: As Paul was about to be brought
KJV: And as Paul was to be led
INT: barracks Paul says to the

Acts 21:39 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος Ἐγὼ ἄνθρωπος
NAS: But Paul said, I am
KJV: But Paul said, I
INT: moreover Paul I a man

Acts 21:40 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ
NAS: When he had given him permission, Paul, standing
KJV: him licence, Paul stood on
INT: he Paul standing on

Acts 22:25 N-NMS
GRK: ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος Εἰ ἄνθρωπον
NAS: him out with thongs, Paul said
KJV: him with thongs, Paul said unto
INT: centurion Paul if A man

Acts 22:28 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Παῦλος ἔφη Ἐγὼ
NAS: sum of money. And Paul said,
KJV: freedom. And Paul said, But
INT: but Paul said I

Acts 23:1 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ
NAS: Paul, looking intently at the Council,
KJV: And Paul, earnestly beholding
INT: moreover Paul at the Council

Acts 23:3 N-NMS
GRK: τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν
NAS: Then Paul said to him, God
KJV: Then said Paul unto him,
INT: Then Paul to him

Acts 23:5 N-NMS
GRK: τε ὁ Παῦλος Οὐκ ᾔδειν
NAS: And Paul said, I was not aware,
KJV: Then said Paul, I wist not,
INT: moreover Paul not I was conscious

Acts 23:6 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ
NAS: Pharisees, Paul [began] crying
KJV: But when Paul perceived that
INT: moreover Paul that the

Acts 23:10 N-NMS
GRK: διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ' αὐτῶν
NAS: was afraid Paul would be torn to pieces
KJV: lest Paul should have been pulled in pieces
INT: should be torn in pieces Paul by them

Acts 23:17 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν
NAS: Paul called one
KJV: Then Paul called one
INT: moreover Paul one of the

Acts 23:18 N-NMS
GRK: Ὁ δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με
NAS: and said, Paul the prisoner
KJV: and said, Paul the prisoner called
INT: The prisoner Paul having called to [him] me

Acts 24:10 N-NMS
GRK: τε ὁ Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ
NAS: for him to speak, Paul responded:
KJV: Then Paul, after that the governor
INT: moreover Paul having made a sign to him

Acts 25:10 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος Ἑστὼς ἐπὶ
NAS: But Paul said, I am
KJV: Then said Paul, I stand at
INT: moreover Paul standing before

Acts 25:19 N-NMS
GRK: ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῇν
NAS: Jesus, whom Paul asserted to be alive.
KJV: whom Paul affirmed
INT: affirmed Paul to be alive

Acts 25:23 N-NMS
GRK: ἤχθη ὁ Παῦλος
NAS: of Festus, Paul was brought
KJV: commandment Paul was brought forth.
INT: was brought Paul

Acts 26:1 N-NMS
GRK: τότε ὁ Παῦλος ἐκτείνας τὴν
NAS: Then Paul stretched
KJV: Then Paul stretched forth
INT: Then Paul having stretched out the

Acts 26:25 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Παῦλος Οὐ μαίνομαι
NAS: But Paul said,
INT: but Paul not I am insane

Acts 26:29 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Παῦλος Εὐξαίμην ἂν
NAS: And Paul [said], I would wish to God,
KJV: And Paul said, I would
INT: and Paul [said] I would wish anyhow

Acts 27:9 N-NMS
GRK: παρῄνει ὁ Παῦλος
NAS: over, Paul [began] to admonish
KJV: already past, Paul admonished [them],
INT: exhorted Paul

Acts 27:21 N-NMS
GRK: σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ
NAS: then Paul stood
KJV: long abstinence Paul stood forth in
INT: having stood up Paul in midst

Acts 27:31 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ
NAS: Paul said to the centurion
KJV: Paul said to the centurion
INT: said Paul to the centurion

Acts 27:33 N-NMS
GRK: παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν
NAS: to dawn, Paul was encouraging
KJV: on, Paul besought
INT: exhorted Paul all to partake

Acts 28:8 N-NMS
GRK: ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ
NAS: and dysentery; and Paul went
KJV: to whom Paul entered in, and
INT: whom Paul having entered and

Acts 28:15 N-NMS
GRK: ἰδὼν ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ
NAS: to meet us; and when Paul saw
KJV: whom when Paul saw,
INT: having seen Paul having given thanks to

Romans 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δοῦλος Ἰησοῦ
NAS: Paul, a bond-servant of Christ
KJV: Paul, a servant of Jesus
INT: Paul servant of Jesus

1 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ κλητὸς ἀπόστολος
NAS: Paul, called [as] an apostle
KJV: Paul, called [to be] an apostle
INT: Paul a called apostle

1 Corinthians 1:13 N-NMS
GRK: χριστός μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ
NAS: been divided? Paul was not crucified
KJV: was Paul crucified for
INT: Christ not Paul was crucified for

1 Corinthians 3:5 N-NMS
GRK: δέ ἐστιν Παῦλος διάκονοι δι'
NAS: And what is Paul? Servants
KJV: then is Paul, and who
INT: moreover is Paul servants through

1 Corinthians 3:22 N-NMS
GRK: εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλὼς
NAS: whether Paul or Apollos
KJV: Whether Paul, or Apollos,
INT: Whether Paul or Apollos

2 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

2 Corinthians 10:1 N-NMS
GRK: δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς
NAS: Now I, Paul, myself urge
KJV: Now I Paul myself beseech
INT: moreover I Paul exhort you

Galatians 1:1 N-NMS
GRK: πάντων ὑμῶν ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος οὐκ
NAS: Paul, an apostle (not [sent] from men
KJV: Paul, an apostle, (not
INT: all you Paul apostle not

Galatians 5:2 N-NMS
GRK: Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν
NAS: Behold I, Paul, say to you that if
KJV: Behold, I Paul say unto you,
INT: Behold I Paul say to you

Ephesians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

Ephesians 3:1 N-NMS
GRK: χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος
NAS: reason I, Paul, the prisoner
KJV: cause I Paul, the prisoner of Jesus
INT: for reason I Paul the prisoner

Philippians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
NAS: Paul and Timothy, bond-servants
KJV: Paul and Timotheus,
INT: Paul and Timothy

Colossians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ
NAS: Paul, an apostle of Jesus
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

Colossians 1:23 N-NMS
GRK: ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος
NAS: and of which I, Paul, was made
KJV: whereof I Paul am made a minister;
INT: became I Paul minister

1 Thessalonians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
NAS: Paul and Silvanus and Timothy,
KJV: Paul, and Silvanus,
INT: Paul and Silvanus

1 Thessalonians 2:18 N-NMS
GRK: ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ
NAS: to come to you -- I, Paul, more
KJV: even I Paul, once and
INT: I indeed Paul both once

2 Thessalonians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
NAS: Paul and Silvanus and Timothy,
KJV: Paul, and Silvanus,
INT: Paul and Silvanus

1 Timothy 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

2 Timothy 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

Titus 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δοῦλος θεοῦ
NAS: Paul, a bond-servant of God
KJV: Paul, a servant of God,
INT: Paul servant of God

Philemon 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δέσμιος Χριστοῦ
NAS: Paul, a prisoner of Christ
KJV: Paul, a prisoner of Jesus
INT: Paul prisoner of Christ

Philemon 1:9 N-NMS
GRK: ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης νυνὶ
NAS: such a person as Paul, the aged,
KJV: such an one as Paul the aged, and
INT: being as Paul [the] aged now

Philemon 1:19 N-NMS
GRK: ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ
NAS: I, Paul, am writing this with my own
KJV: I Paul have written [it] with mine own
INT: I Paul wrote [it] with

2 Peter 3:15 N-NMS
GRK: ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν
NAS: brother Paul, according
KJV: beloved brother Paul also according to
INT: of us brother Paul according to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page