ἐπαύσαντο
Englishman's Concordance
ἐπαύσαντο (epausanto) — 3 Occurrences

Luke 8:24 V-AIM-3P
GRK: ὕδατος καὶ ἐπαύσαντο καὶ ἐγένετο
NAS: and the surging waves, and they stopped, and it became
KJV: and they ceased, and
INT: water and they ceased and there was

Acts 21:32 V-AIM-3P
GRK: τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν
NAS: and the soldiers, they stopped beating
KJV: the soldiers, they left beating
INT: the soldiers they ceased beating

Hebrews 10:2 V-AIM-3P
GRK: οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι διὰ
NAS: Otherwise, would they not have ceased to be offered,
KJV: not have ceased to be offered?
INT: not anyhow would they have ceased to be offered on account of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page