Παύλου
Englishman's Concordance
Παύλου (Paulou) — 30 Occurrences

Acts 13:45 N-GMS
GRK: τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες
NAS: the things spoken by Paul, and were blaspheming.
KJV: by Paul, contradicting
INT: the things by Paul spoken blaspheming

Acts 14:9 N-GMS
GRK: ἤκουσεν τοῦ Παύλου λαλοῦντος ὃς
NAS: was listening to Paul as he spoke,
KJV: The same heard Paul speak: who
INT: heard Paul speaking who

Acts 15:12 N-GMS
GRK: Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα
NAS: to Barnabas and Paul as they were relating
KJV: to Barnabas and Paul, declaring what
INT: Barnabas and Paul relating what

Acts 16:14 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ Παύλου
NAS: to the things spoken by Paul.
KJV: of Paul.
INT: by Paul

Acts 17:13 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ Παύλου ὁ λόγος
NAS: had been proclaimed by Paul in Berea
KJV: was preached of Paul at Berea,
INT: by Paul the word

Acts 17:16 N-GMS
GRK: αὐτοὺς τοῦ Παύλου παρωξύνετο τὸ
NAS: Now while Paul was waiting
KJV: Now while Paul waited for them
INT: them Paul was provoked the

Acts 18:14 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ
NAS: But when Paul was about to open
KJV: And when Paul was now about to open
INT: moreover Paul to open

Acts 19:6 N-GMS
GRK: αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας
NAS: And when Paul had laid his hands
KJV: And when Paul had laid [his] hands
INT: on them Paul the hands

Acts 19:11 N-GMS
GRK: τῶν χειρῶν Παύλου
NAS: miracles by the hands of Paul,
KJV: by the hands of Paul:
INT: the hands of Paul

Acts 19:29 N-GMS
GRK: Μακεδόνας συνεκδήμους Παύλου
NAS: and Aristarchus, Paul's traveling companions
KJV: men of Macedonia, Paul's companions in travel,
INT: Macedonians fellow travelers of Paul

Acts 19:30 N-GMS
GRK: Παύλου δὲ βουλομένου
NAS: And when Paul wanted to go
KJV: And when Paul would have entered
INT: Paul however intending

Acts 20:9 N-GMS
GRK: διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον
NAS: sleep; and as Paul kept on talking,
KJV: sleep: and as Paul was long
INT: as talked Paul on more

Acts 20:37 N-GMS
GRK: τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν
NAS: and embraced Paul, and repeatedly kissed
KJV: fell on Paul's neck, and kissed
INT: neck of Paul they kissed him

Acts 21:11 N-GMS
GRK: ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ
NAS: to us, he took Paul's belt
KJV: he took Paul's girdle, and
INT: belt of Paul having bound of himself

Acts 21:30 N-GMS
GRK: ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν
NAS: and taking hold of Paul they dragged
KJV: and they took Paul, and drew him
INT: having laid hold of Paul they drew him

Acts 23:16 N-GMS
GRK: τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὴν ἐνέδραν
NAS: But the son of Paul's sister heard
KJV: And when Paul's sister's son
INT: of the sister of Paul the ambush

Acts 24:1 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ Παύλου
NAS: to the governor against Paul.
KJV: the governor against Paul.
INT: against Paul

Acts 24:26 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ Παύλου διὸ καὶ
NAS: would be given him by Paul; therefore
KJV: him of Paul, that he might loose
INT: by Paul therefore also

Acts 25:2 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ Παύλου καὶ παρεκάλουν
NAS: against Paul, and they were urging
KJV: him against Paul, and besought
INT: against Paul and begged

Acts 25:8 N-GMS
GRK: τοῦ Παύλου ἀπολογουμένου ὅτι
NAS: while Paul said in his own defense,
INT: Paul said in his own defense

Acts 25:21 N-GMS
GRK: τοῦ δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι
NAS: But when Paul appealed to be held
KJV: But when Paul had appealed
INT: but Paul having appealed for to be kept

Acts 27:11 N-GMS
GRK: τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγομένοις
NAS: than by what was being said by Paul.
KJV: by Paul.
INT: by the things by Paul spoken

Acts 28:3 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων τι
NAS: But when Paul had gathered a bundle
KJV: And when Paul had gathered a bundle
INT: moreover Paul of sticks a

Acts 28:25 N-GMS
GRK: εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν
NAS: they [began] leaving after Paul had spoken
KJV: they departed, after that Paul had spoken
INT: having spoken Paul word one

1 Corinthians 1:12 N-GMS
GRK: μέν εἰμι Παύλου Ἐγὼ δὲ
NAS: I am of Paul, and I of Apollos,
KJV: I am of Paul; and I
INT: indeed am of Paul I moreover

1 Corinthians 1:13 N-GMS
GRK: τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε
NAS: were you baptized in the name of Paul?
KJV: in the name of Paul?
INT: the name of Paul were you baptized

1 Corinthians 3:4 N-GMS
GRK: μέν εἰμι Παύλου ἕτερος δέ
NAS: I am of Paul, and another,
KJV: I am of Paul; and another,
INT: indeed am of Paul another moreover

1 Corinthians 16:21 N-GMS
GRK: ἐμῇ χειρὶ Παύλου
NAS: is in my own hand-- Paul.
KJV: The salutation of [me] Paul with mine own
INT: own hand of Paul

Colossians 4:18 N-GMS
GRK: ἐμῇ χειρὶ Παύλου μνημονεύετέ μου
NAS: I, Paul, write this greeting
KJV: by the hand of me Paul. Remember my
INT: my own hand of Paul Remember my

2 Thessalonians 3:17 N-GMS
GRK: ἐμῇ χειρὶ Παύλου ὅ ἐστιν
NAS: I, Paul, write this greeting
KJV: The salutation of Paul with mine own
INT: my own hand of Paul which is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page