τροφῆς
Englishman's Concordance
τροφῆς (trophēs) — 11 Occurrences

Matthew 6:25 N-GFS
GRK: ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ
NAS: more than food, and the body
KJV: the life more than meat, and the body
INT: is than the food and the

Matthew 10:10 N-GFS
GRK: ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ
NAS: is worthy of his support.
KJV: worthy of his meat.
INT: workman of the provisions of him

Luke 12:23 N-GFS
GRK: ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ
NAS: is more than food, and the body
KJV: is more than meat, and the body
INT: is the food and the

Acts 2:46 N-GFS
GRK: ἄρτον μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει
NAS: they were taking their meals together
KJV: did eat their meat with
INT: bread they partook of food with gladness

Acts 14:17 N-GFS
GRK: καρποφόρους ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης
NAS: your hearts with food and gladness.
KJV: our hearts with food and gladness.
INT: fruitful filling with food and gladness

Acts 27:33 N-GFS
GRK: ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων Τεσσαρεσκαιδεκάτην
NAS: to take some food, saying,
KJV: to take meat, saying,
INT: all to partake of food saying The fourteenth

Acts 27:34 N-GFS
GRK: ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς τοῦτο γὰρ
NAS: you to take some food, for this
KJV: you to take [some] meat: for this
INT: you to take food this Because

Acts 27:36 N-GFS
GRK: αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς
NAS: and they themselves also took food.
KJV: also took [some] meat.
INT: themselves took food

Acts 27:38 N-GFS
GRK: κορεσθέντες δὲ τροφῆς ἐκούφιζον τὸ
KJV: And when they had eaten enough,
INT: having been satisfied moreover with food they lightened the

Hebrews 5:12 N-GFS
GRK: οὐ στερεᾶς τροφῆς
NAS: milk and not solid food.
KJV: not of strong meat.
INT: not of solid food

James 2:15 N-GFS
GRK: τῆς ἐφημέρου τροφῆς
NAS: and in need of daily food,
KJV: destitute of daily food,
INT: of daily food

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page