προσλαβόμενοι
Englishman's Concordance
προσλαβόμενοι (proslabomenoi) — 2 Occurrences

Acts 17:5 V-APM-NMP
GRK: Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων
NAS: becoming jealous and taking along some
KJV: took unto them certain
INT: Jews and having taken to [them] of the market-loungers

Acts 27:33 V-APM-NMP
GRK: διατελεῖτε μηθὲν προσλαβόμενοι
NAS: and going without eating, having taken nothing.
KJV: fasting, having taken nothing.
INT: you continue nothing having taken

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page