προσκυνοῦντας
Englishman's Concordance
προσκυνοῦντας (proskynountas) — 5 Occurrences

John 4:23 V-PPA-AMP
GRK: ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν
NAS: the Father seeks to be His worshipers.
KJV: seeketh such to worship him.
INT: seeks who worship him

John 4:24 V-PPA-AMP
GRK: καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν
NAS: and those who worship Him must
KJV: and they that worship him
INT: and they that worship him in

Revelation 11:1 V-PPA-AMP
GRK: καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ
NAS: and those who worship in it.
KJV: and them that worship therein.
INT: and those who worship in it

Revelation 16:2 V-PPA-AMP
GRK: καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι
NAS: of the beast and who worshiped his image.
KJV: and [upon] them which worshipped his
INT: and those doing homage to the image

Revelation 19:20 V-PPA-AMP
GRK: καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι
NAS: and those who worshiped his image;
KJV: and them that worshipped his
INT: and those who worship the image

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4352
60 Occurrences


προσεκύνησαν — 12 Occ.
προσεκύνησεν — 4 Occ.
προσεκύνει — 4 Occ.
προσεκύνουν — 1 Occ.
προσκυνῆσαι — 3 Occ.
προσκυνήσαντες — 1 Occ.
προσκυνήσατε — 1 Occ.
προσκυνησάτωσαν — 1 Occ.
προσκυνήσῃς — 2 Occ.
προσκυνήσει — 1 Occ.
προσκυνήσεις — 2 Occ.
προσκυνήσετε — 1 Occ.
προσκυνήσω — 1 Occ.
προσκυνήσων — 2 Occ.
προσκυνήσωσιν — 2 Occ.
προσκύνησον — 2 Occ.
προσκυνήσουσιν — 7 Occ.
προσκυνεῖ — 1 Occ.
προσκυνεῖν — 3 Occ.
προσκυνεῖτε — 1 Occ.
προσκυνοῦμεν — 1 Occ.
προσκυνοῦντας — 5 Occ.
προσκυνοῦντες — 1 Occ.
προσκυνοῦσα — 1 Occ.
Additional Entries
προσκυνήσετε — 1 Occ.
προσκυνήσω — 1 Occ.
προσκυνήσων — 2 Occ.
προσκυνήσωσιν — 2 Occ.
προσκύνησον — 2 Occ.
προσκυνήσουσιν — 7 Occ.
προσκυνεῖ — 1 Occ.
προσκυνεῖν — 3 Occ.
προσκυνεῖτε — 1 Occ.
προσκυνοῦμεν — 1 Occ.
προσκυνοῦντες — 1 Occ.
προσκυνοῦσα — 1 Occ.
προσκυνηταὶ — 1 Occ.
προσλαλῆσαι — 1 Occ.
προσλαλοῦντες — 1 Occ.
προσελάβετο — 2 Occ.
προσελάβοντο — 3 Occ.
προσλαβόμενοι — 2 Occ.
προσλαβόμενος — 2 Occ.
προσλαβοῦ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page