προσελάβοντο
Englishman's Concordance
προσελάβοντο (proselabonto) — 3 Occurrences

Acts 18:26 V-AIM-3P
GRK: καὶ Ἀκύλας προσελάβοντο αὐτὸν καὶ
NAS: heard him, they took him aside and explained
KJV: had heard, they took him
INT: and Aquila they took to [them] him and

Acts 27:36 V-AIM-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς
NAS: and they themselves also took food.
KJV: and they also took [some] meat.
INT: also themselves took food

Acts 28:2 V-AIM-3P
GRK: γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς
NAS: a fire and received us all.
KJV: a fire, and received us
INT: indeed a fire they received all of us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page