4328. προσδοκάω (prosdokaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4328. προσδοκάω (prosdokaó) — 16 Occurrences

Matthew 11:3 V-PIA-1P
GRK: ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν
NAS: One, or shall we look for someone else?
KJV: or do we look for another?
INT: or another are we to look for

Matthew 24:50 V-PIA-3S
GRK: ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν
NAS: when he does not expect [him] and at an hour
KJV: when he looketh not
INT: in which not he does expect and in

Luke 1:21 V-PPA-NMS
GRK: ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν
NAS: The people were waiting for Zacharias,
INT: the people expecting Zechariah

Luke 3:15 V-PPA-GMS
GRK: Προσδοκῶντος δὲ τοῦ
NAS: while the people were in a state of expectation and all
KJV: as the people were in expectation, and
INT: were in expectation moreover the

Luke 7:19 V-PSA-1P
GRK: ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν
NAS: One, or do we look for someone else?
KJV: or look we for another?
INT: or another are we to look for

Luke 7:20 V-PSA-1P
GRK: ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν
NAS: One, or do we look for someone else?'
KJV: or look we for another?
INT: or another are we to look for

Luke 8:40 V-PPA-NMP
GRK: γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν
NAS: been waiting for Him.
KJV: they were all waiting for him.
INT: indeed all looking for him

Luke 12:46 V-PIA-3S
GRK: ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν
NAS: when he does not expect [him] and at an hour
KJV: he looketh not for [him], and at
INT: in which not he does expect and in

Acts 3:5 V-PPA-NMS
GRK: ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ'
NAS: And he [began] to give them his attention, expecting to receive
KJV: unto them, expecting to receive
INT: he gave heed to them expecting something from

Acts 10:24 V-PPA-NMS
GRK: Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτοὺς συνκαλεσάμενος
KJV: Cornelius waited for them,
INT: Cornelius was expecting them having called together

Acts 27:33 V-PPA-NMP
GRK: σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε
NAS: that you have been constantly watching and going without eating,
KJV: day that ye have tarried and continued
INT: today [is] day watching without taking food you continue

Acts 28:6 V-IIA-3P
GRK: οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν
NAS: But they were expecting that he was about
KJV: Howbeit they looked when he should
INT: but they were expecting him to be going

Acts 28:6 V-PPA-GMP
GRK: δὲ αὐτῶν προσδοκώντων καὶ θεωρούντων
NAS: dead. But after they had waited a long
KJV: after they had looked a great while,
INT: however they expecting and seeing

2 Peter 3:12 V-PPA-AMP
GRK: προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας
NAS: looking for and hastening the coming
KJV: Looking for and hasting
INT: expecting and hastening

2 Peter 3:13 V-PIA-1P
GRK: ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν ἐν οἷς
NAS: to His promise we are looking for new
KJV: his promise, look for new heavens
INT: promise of him we expect in which

2 Peter 3:14 V-PPA-NMP
GRK: ἀγαπητοί ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι
NAS: beloved, since you look for these things,
KJV: beloved, seeing that ye look for such things,
INT: beloved these things expecting be earnest without spot

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page