προσδεξάμενοι
Englishman's Concordance
προσδεξάμενοι (prosdexamenoi) — 1 Occurrence

Hebrews 11:35 V-APM-NMP
GRK: ἐτυμπανίσθησαν οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν
NAS: were tortured, not accepting their release,
KJV: not accepting deliverance;
INT: were tortured not having accepted the redemption

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page