προσδέχεται
Englishman's Concordance
προσδέχεται (prosdechetai) — 1 Occurrence

Luke 15:2 V-PIM/P-3S
GRK: Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει
NAS: This man receives sinners
KJV: This man receiveth sinners,
INT: This [man] sinners receives and eats with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page