4327. προσδέχομαι (prosdechomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4327. προσδέχομαι (prosdechomai) — 14 Occurrences

Mark 15:43 V-PPM/P-NMS
GRK: αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν
NAS: himself was waiting for the kingdom
KJV: which also waited for the kingdom
INT: himself was waiting for the kingdom

Luke 2:25 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ εὐλαβής προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ
NAS: and devout, looking for the consolation
KJV: devout, waiting for the consolation
INT: and devout waiting for [the] consolation

Luke 2:38 V-PPM/P-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἰερουσαλήμ
NAS: those who were looking for the redemption
KJV: to all them that looked for redemption
INT: to all those waiting for [the] redemption of Jerusalem

Luke 12:36 V-PPM/P-DMP
GRK: ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον
NAS: men who are waiting for their master
KJV: unto men that wait for their
INT: like to men waiting for the master

Luke 15:2 V-PIM/P-3S
GRK: Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει
NAS: This man receives sinners
KJV: This man receiveth sinners,
INT: This [man] sinners receives and eats with

Luke 23:51 V-IIM/P-3S
GRK: Ἰουδαίων ὃς προσεδέχετο τὴν βασιλείαν
NAS: who was waiting for the kingdom
KJV: himself waited for the kingdom
INT: Jews and who was waiting for the kingdom

Acts 23:21 V-PPM/P-NMP
GRK: εἰσὶν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ
NAS: they are ready and waiting for the promise
KJV: ready, looking for a promise
INT: they are ready waiting the from

Acts 24:15 V-PIM/P-3P
GRK: αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται ἀνάστασιν μέλλειν
NAS: these men cherish themselves,
KJV: also allow, that there shall be
INT: they themselves receive [that] a resurrection is about

Romans 16:2 V-ASM-2P
GRK: ἵνα προσδέξησθε αὐτὴν ἐν
NAS: that you receive her in the Lord
KJV: That ye receive her in
INT: that you might receive her in [the]

Philippians 2:29 V-PMM/P-2P
GRK: προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν
NAS: Receive him then in the Lord
KJV: Receive him therefore
INT: Receive therefore him

Titus 2:13 V-PPM/P-NMP
GRK: προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν
NAS: looking for the blessed hope
KJV: Looking for that blessed hope,
INT: awaiting the blessed

Hebrews 10:34 V-AIM-2P
GRK: μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε γινώσκοντες ἔχειν
NAS: to the prisoners and accepted joyfully
KJV: bonds, and took joyfully the spoiling
INT: with joy you received knowing to have

Hebrews 11:35 V-APM-NMP
GRK: ἐτυμπανίσθησαν οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν
NAS: were tortured, not accepting their release,
KJV: not accepting deliverance;
INT: were tortured not having accepted the redemption

Jude 1:21 V-PPM/P-NMP
GRK: θεοῦ τηρήσατε προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος
NAS: of God, waiting anxiously for the mercy
KJV: of God, looking for the mercy
INT: of God keep awaiting the mercy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page