προσδέχονται
Englishman's Concordance
προσδέχονται (prosdechontai) — 1 Occurrence

Acts 24:15 V-PIM/P-3P
GRK: αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται ἀνάστασιν μέλλειν
NAS: these men cherish themselves,
KJV: also allow, that there shall be
INT: they themselves receive [that] a resurrection is about

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page