προσδεχομένοις
Englishman's Concordance
προσδεχομένοις (prosdechomenois) — 2 Occurrences

Luke 2:38 V-PPM/P-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἰερουσαλήμ
NAS: those who were looking for the redemption
KJV: to all them that looked for redemption
INT: to all those waiting for [the] redemption of Jerusalem

Luke 12:36 V-PPM/P-DMP
GRK: ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον
NAS: men who are waiting for their master
KJV: unto men that wait for their
INT: like to men waiting for the master

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page