προσεδέχετο
Englishman's Concordance
προσεδέχετο (prosedecheto) — 1 Occurrence

Luke 23:51 V-IIM/P-3S
GRK: Ἰουδαίων ὃς προσεδέχετο τὴν βασιλείαν
NAS: who was waiting for the kingdom
KJV: himself waited for the kingdom
INT: Jews and who was waiting for the kingdom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page