προσδοκῶντες
Englishman's Concordance
προσδοκῶντες (prosdokōntes) — 3 Occurrences

Luke 8:40 V-PPA-NMP
GRK: γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν
NAS: been waiting for Him.
KJV: they were all waiting for him.
INT: indeed all looking for him

Acts 27:33 V-PPA-NMP
GRK: σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε
NAS: that you have been constantly watching and going without eating,
KJV: day that ye have tarried and continued
INT: today [is] day watching without taking food you continue

2 Peter 3:14 V-PPA-NMP
GRK: ἀγαπητοί ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι
NAS: beloved, since you look for these things,
KJV: beloved, seeing that ye look for such things,
INT: beloved these things expecting be earnest without spot

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page