προσδοκῶν
Englishman's Concordance
προσδοκῶν (prosdokōn) — 3 Occurrences

Luke 1:21 V-PPA-NMS
GRK: ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν
NAS: The people were waiting for Zacharias,
INT: the people expecting Zechariah

Acts 3:5 V-PPA-NMS
GRK: ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ'
NAS: And he [began] to give them his attention, expecting to receive
KJV: unto them, expecting to receive
INT: he gave heed to them expecting something from

Acts 10:24 V-PPA-NMS
GRK: Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτοὺς συνκαλεσάμενος
KJV: Cornelius waited for them,
INT: Cornelius was expecting them having called together

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page